Вестник КазУФЭМТ | e-University | Platonus КазУФЭМТ
версия для слабовидящих

Библиографические указатели


Библиографический указатель по отраслям знании

image001.png Самалдықов М.К. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құқықтық негіздері.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-400 б.

Практикум ағымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама шеңберінде осы курста оқыған тарқырыптарды қамтиды. Мұнда кейс тапсырмаларының 40 түрі бар, олардың көпшілігі Қазақстанның түрлі аймақтарында жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтарға негізделген...

 image002.png 

Калиева А.Е. Инновациялық кәсіпкерлік: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-169 б.

Оқу құралында инновациялық кәсіпкерліктің жалпы сипаттамасы, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері қарастырылған, инновациялық процестің мәні мен кезеңдері, инновациялық жүйе және оның құрамдас бөліктері талданған, инновациялық қызметті қаржыландыру және бизнес-жоспарлау сипатталған, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, барысында кездесетін тәуекелдер мен жауапкершілік түрлері келтірілген.

image003.png  

Челекбай А.Д., Альмереков н.А. Халықаралық валюта және несие қатынастары: оқу құралы.-Алматы: «Фортуна Полиграф» баспасы ЖШС, 2020.-252 б.

Оқу құралы валюта-несиелік қатынастарының жұмыс істерін қамтамасыз етеді, төлемдер мен есеп айырысу баланстарының құрылымын қарауға көп көңіл бөлінеді, халықаралық қарыздар мен халықаралық төлем жүйелерінің функциялары ашылып көрсетіледі, валюталық операциялар мен валюталық тәуекелдердің мәнін көрсетеді, халықаралық кәсіпкерліктің және қарыз капиталының қозғалысының сипаттамалары белгіленді.

image004.jpg  

Жамкеева М.К. Кедендік төлемдер: оқу құралы.-Нұр-Сұлтан, 2020.-155 б.

Оқу құралында Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметіндамыту тұрғысынан кедендік төлемдер мен кедендік тарифтік реттеудің негізгі мәселелері талқыланады. Сыртқы экономикалық қызметтің тарифтік реттеудің рөлі, сыртқы экономикалық аспектілері, кедендік төлемдер, жанама салықтар сияқты аспектілері қарастырылады.

image005.png  

Алинов М.Ш. Жасыл технологиялар / Зеленые технологии: оқу құралы.-Алматы. Бастау, 2020.-192 б.

Оқу құралында қазіргі заманғы өндірістің технологиялық құрылымын өзгерту, арзан, экологиялық таза, энергеия үнемдейтін, «жасыл» технологияларды енгізуге байланысты процестер талқыланады...рассмотрены процессы смены технологического уклада современного производства, связанных с внедрением малозатратных, экологичесных, энергоэффективных, «зеленых технологий».

image006.png  Алинов М.Ш. Электрондық коммерция. Е-коммерция: оқу құралы.-Алматы: бастау, 2020.-224 б.

Бұл оқу құралы электрондық коммерция ақпараттық технологияларында, бизнес орталарында, әлеуметтік салаларда қолданылатын технологиялардың қазіргі жағдайын ескере отырып, курстың негізгі бөлімдерін қарастырады... Излагаются фундаментальные разделы курса с учетом современного состояния технологий, используемых в электронной коммерции информационных технологий, технологий ведения бизнеса, социальных технологий...

 image007.jpg 

Алинов М.Ш. Тәуекелді басқару / Риск-менеджмент: Алматы: Бастау, 2020.-244 б.

Оқу құралында тәуекелдерді басқарудың пайда болуы мен дамуы тарихы, тәуекелдердің түсінігі мен түрлері, тәуекелдерді басқару әдістемесі, стратегиясы мен тактикасы, белгісіздік пен тәуекелдік жағдайында басқару шешімдерін қабылдау ерекшеліктері, ұйымда тәуекелдерді басқару жүйесін құрудың негіздері қарастырылады. Изложены основные теоретические положения, рассмотрены история возникновения и развития риска-менеджмента, понятие и виды рисков, методология, стратегия и тактика риск-менеджмента, особенности принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска, основы построения системы управления рисками в организации.

image008.jpg  

Алинов А.Ш. Сандық экономиканың негіздері / Основы цифровой экономики.-Алматы: Бастау, 2020.-248 б.

Оқулық қазіргі заманғы жаһандану ортасындағы сандық экономиканы дамытуға байланысты жаңа технологияларды, жобаларды, басқару объектілерін – іскерлік платформаларды және экожүйелерді, жаңа бизнесті және экономиканы басқару қағидаттарын, Өндіріс 4.0 тұжырымдамасын және Интернетті қолданыстар мәселелерін сипаттайды. Дается представление о цифровой экономике в современных условиях глобализации и связанных с ее развитием технологиях, описываются новые технологии, проекты, объекты управления – платформы и экосистемы бизнеса, новые принципы управления бизнесом и экономикой, вопросы реализации концепции «Индустрия 4.0» и интернета вещей.

 image009.jpg 

Оразалиев А., Есболов Ғ. Тергеу кітабы: оқу-тәжірибелік құрал.-Алматы: Жеті Жарғы, 2020.-320 б.

Ұсынылып отырған еңбекте сотқа дейін тергеп-тексеруге және жекеленген қылмыстарды тексеруге қатысты процессуалдық-құқықтық және криминалистикалық мәліметтер қарастырылған...

image010.jpg  

Мұқан Ш. Көшбасшылық: оқу құралы.-Алматы: «Мазмұндама» қоғамдық қоры, 2020.-256 б.

Бұл жинаққа көшбасшылық тақырыбын зерттеген айтулы ғалымдардың таңдамалы он кітабы еніп отыр. Олардың барлығы уақыт сынынан өтіп, адамзат ойының алтын қазынасына айналған таңдаулы туындылар...

 

 image011.png Мукан Ш. Лидерство: учебник .-Алматы: ОФ «Мазмундама», 2019.-314 с.

Собраны наиболее значимые идеи известных людей о лидерстве: как становятся лидерами, эмоциональное лидерство, эффективный руководитель и т.д..

 image012.jpg Набор кодексов РК. Налоговый кодекс. Предпринимательский кодекс: информационный бюллетень Министерства финансов РК.-Алматы: Полиграфкомбинат, 2020.-545 с.

Даны набор Кодексов Республики Казахстан, законы Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет

 image013.jpg Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.-Москва: Проспект, 2020.-512 с.

Рассмотрены договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. 

 image014.png Яновская О.А., Сагинова С.А. Продовольственная безопасность Казахстана в условиях интеграции: проблемы и перспективы: монография.-Караганда: ТОО «Tengri Itd», 2020.-210 с.

Рассматриваются теоретико-методологические основы исследования продовольственной безопасности в условиях развития интеграционных процессов...

 image015.jpg Уголовно-исполнительный кодекс РК: практическое пособие.-Алматы: Издательства «Норма-К», 2020.-100 с.

Новый Уголовно-исполнительный кодекс РК №234-V 3РК подписан 05.08.2014г. и в тексте Кодекса внесены изменения и дополнения, предусмотренные Законами РК...

 image016.jpg Осовицкая Н. НR. Рекрутмент. Обучение. Маркетинг. Аналитика: учебник.-СПб.: Питер, 2020.-496 с.

Показаны все HR-проекты: аналитика, маркетинг, рекрутинг, обучение, вовлеченность, digital, well-being, КСО и др.

 image017.jpg Проскурина В.П. Бухгалтерские проводки: сборник бухгалтерских проводок по разделам «Типового плана счетов бухгалтерсеого учета», проводимого в действие с 01.01.2019 г..-Алматы: Издательство «LEM», 2020.-280 с.

Показаны правильное отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, правильное составление бухгалтерских проводок...

 image018.jpg Жамкеева М.К. Таможенные платежи: учебное пособие.-Нур-Султан, 2020.-144 с.

Обсуждаются основные проблемы таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования в света развития внешнеэкономической деятельности Республики казахстан. Рассмотрены такие аспекты внешнеэкономической деятельности, как роль тарифного регулирования, внешнеэкономические аспекты, таможенные платежи, косвенные налоги.

 image019.jpg Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие.-СПб.: Питер, 2020.-432 с.

Посвящено исследованию проблем и перспектив становления государственности,рассмотрены основы муниципального управления и публично-административного менеджмента, институтциональные основы государственного управления.

 image020.jpg Талер, Ричард. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать: учебник / пер. с англ. А. Прохоровой.-М.: Эксмо, 2020.-384 с.

Рассмотрены поведенческая экономика: эмоции, которые руководят покупателем, и сложности, с которыми он сталкивается во время принятия решения о покупке, выборе ипотеки или пенсионного фонда...

 image021.jpg Рис Э. Бизнес с нуля: метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели: учебник / пер. с англ..-М.: Альпина Паблишер, 2020.-255 с.

Основная идея метода «бережливый (экономичный) стартап» заключается в быстром тестировании идей новых продуктов на реальных птребителях и постоянной корректировке бизнес-модели, с тем чтобы начианть масштабные вложения только тогда, когда идея подтверждена фактами.

 image022.jpg Кормен, Томас Х. Алгоритмы: вводный курс / пер. с англ..-СПб.: ООО «Диалектика», 2020.-208 с..-ил.

Рассмотрены алгоритмы сортировки и поиска, описание и оценка алгоритмов, ориентированные ациклические графы, основы криптографии, сжатие данных и т.д.. 

 image023.jpg Бруссард М. Искусственный интеллект: пределы возможного: учебник / пер. с англ..-М.: Альпина нон-фикшн, 2020.-362 с.

Книга авторитетного эксперта в области компьютерных технологий – призыв к здравомыслию. Рассматривается решения применении компьютерных технологий в области проектирования цифровых систем....

 image024.jpg Кенин А.М. Самоучитель системного администратора: учебник / Д.Н. Колисниченко.-СПб.: БХВ-Петербург, 2020.-608 с.

Изложены основные задачи системного администрирования, описаны базовые протоколы, даны рекомендации по выбору оборудования и произведению ежедневных рутинных операций..

 image025.png Гаврилов С.А., бартош А.И. Схемотехника. От азов до создания практических устройств: учебник.-СПб.: Наука и техника, 2020.-528 с., ил.

Посвящена искусству схемотехники, создания электронных схем на различной элементной базе. Применен метод диалога и принцип пошагового рассмотрения азов схемотехники – от простого к сложному...

 image026.jpg Колисниченко Д.Н. Программирование для Android. Самоучитель: учебник.-СПб.: БХВ-Петербург, 2021.-288 с., ил.

Рассмотрены все основные аспекты создания приложений для платформы Android 9 (API): установка необходимого программного обеспечения, создание интерфейса пользователя, работа с графикой, воспроизведение звука и видео, методы хранения данных, взаимодействие с аппаратными средствами мобильного устройства...

 image027.jpg Кириченко А.В. JavaScript для Frontend-разработчиков. Написание. Тестирование. Развертывание: учебник.-СПб.: Наука и техника, 2020.-320 с., ил.

Посвящена тому, как на языке JavaScript создавать хороший код для фронтенда. Последовательно затронуты все аспекты производства JavaScript-кода: от выбора архитектуры и конструирования кода до покрытия модульными тестами, отладки, интеграционного тестирования, сборки и непрерывной поставки вашего кода...

 image028.jpg Дронов В.А. HTML и CSS уроков для начинающих: учебник.-СПб.: БХВ-Петербург, 2020.-400 с., ил.

Данов введение в веб-разработку, раскрыты основы HTML, CSS и работы WWW. Объяснено, как с помощью HTML структурировать и форматировать текст, работать с графикой и мультимедиа, таблицами, гиперссылками, веб-формами, фреймами и метаданными...

 image029.jpg Жарков Н.В., Финков М.В. AutoCAD 2020. Руководство: учебник.-СПб. Наука и техника, 2020.-640 с., ил.

Описаны все стадии работы от начальной настройки параметров чертежа, выполнения построений и их редактирования до нанесения размеров и штриховок, вывода чертежа на печать. Даются рекомендации и описываются средства по улучшению качества и скорости выполнения чертежа. Рассматриваются специальные возможности и технологии AutoCAD 2020, включая параметрическое проектирование. 

 image030.png Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности: учебник / под ред. М.А. Фетодовой.-М.: ИНФРА-М, 2020.-359 с.

Рассмотрены понятия и виды нематриальных активов и объектов интеллектуальной собственности, информационная  и нормативно-правовая база для их идентификации и оценки. Даны методы оценки НМА и ИС в рамках каждого подхода, приведены примеры определения стоимости НМА и ИС различными методами...

 image031.jpg Психология лидерства: учебник / пер. с англ., ред. С. Турко .-М.: Альпина Паблишер, 2020.-156 с.

Отобраны самые полезные статьи журнала HBR на одну из важных для руководителя тем – развитие стрессоустойчивости. Дана методика для руководства как быстро и конструктивно реагировать на кризисы, управлять своими эмоциями, добиваться высоких показателей в своей компании и создать благоприятную атмосферу для реализации потенциала своих сотрудников.

 image032.jpg Чаликова О.С. Психодиагностическая работа психолога: теоретический и практический аспекты: учебное пособие.-М.: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020.-140 с.

Представлены психометрические модели измеряемых свойств, базовые психометрические характеристики основных групп методик и рекомендации относительно правил работы с ними, в том числе сформулированы принципы оценки диагностического инструментария с точки зрения профессиональных задач психолога.

 image033.jpg Психология: учебное пособие / С.И. Самыгин и др..-Ростов н/Д: Феникс, 2020.-281 с.

Рассматриваются основные отрасли психологии, психология познавательных проецессов,структура сознания, формирование и развитие личности, современные психологические теории личности, типология личности и личностный рост, психология общения, взаимодействие в группе. 

 image034.jpg Столяренко Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация: учебное пособие.-М.: РГ-Пресс, 2020.-336 с.

Представляет собой сборник популярных тестов, предназначенных для профессиональной психодиагностики и профориентации детей. Тесты предназначены для диагностики умственного развития детей, их личностного развития и мотивационной сферы, готовности к школе, одаренности, межличностных отношений и профессиональных склонностей, а также для диагностики нарушений в развитии ребенка, причин школьной дезадаптации и поведения с отклонениями.

 image035.png Чатфилд Т. Критическое мышление: анализируй, сомневайся, формируй свое мнение: учебник / пер. с англ..-М.: Альпина Паблишер, 2020.-328 с.

Автор призывает анализировать все и везде: на работе, в учебе и повседневной жизни, и дает практические рекомендации, как это сделать. Знакомит с дедукцией, индукцией и абдукцией, помогает разрабатывать поведенческие и мыслительные стратегии, рассказывает об огромных возможностях языка и риторики.

 image036.png Бекахметов Ғ., Қоржымбаева Ә.  Критикалық ойлау негіздері: оқулық / ағылшын тілінен аударылған; Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы.- Алматы, 2020.-206 б.

 image037.png Едилбай Оспан. Академическое письмо: основы написания исследовательской работы: учебное пособие.-Алматы. Издательство « Білік», 2020.-232 с.

Охватывает написание исследовательских работ, методы исследования, проведение анализа данных...

 image004.png Әлиев М.Қ., Алтынбеков М.А., Абжан Ж.Қ., Жабытай Б.Н., Саналиева Л.Қ. Кәсіпорындағы қаржылық есеп пен салық есебін ұйымдастыру: оқу құралы.- Астана: ҚазЭҚХСУ БПО, 2018.-224 б.

Оқу құралында кәсіпорындағы қаржылық есеп пен салық есебін ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық мәселелері мен негіздері қарастырылған. Қазіргі таңдағы еліміздің өзекті мәселелердің бірі қаржылық есеп пен салық есебінің мәліметтерін сәйкестендіру болып табылады.

 image005.png Алиев М.К. Практикум комплексного экономического анализа: сборник задач.-Астана: КазУЭФМТ, 2016.-167 с.

Рассматривается методика анализа объема и себестоимости производства и реализации продукции, использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов, финансовых результатов и финансового положения предприятия, а также маржильный, инвестиционный анализ. Приводимые расчеты и варианты контролных заданий призваны помочь обучающимся правильно оценивать технические, организационные и экономические факторы производства, выявлять их роль в совершенствовании конкурентоспособности предприятия. 

image006.png Ибрагимова Н.В. Экономика предприятия: практикум.- Астана: ИПЦ КазУЭФМТ, 2019.-86 с.

Рассматрвиаются вопросы праткического применения теоретических знаний, полученных вовремя прохождения курса «Экономика предприятия», при помощи решении задач по темам, разработанным в типовой учебной программе данного курса, а также закрепления знаний по данным темам с помощью вопросов для самоконтроля и тестовых заданий.

 image007.png Ниязов Е.Ш. Принцип деятельности в психологии мышления: монография.-Астана: КазУЭФМТ, 2019.-100 с.

В раскрыто содержание процесса генезиса принципа деятельности в истории философии. Исследованы механизм его функционирования, выявлена тенденция увеличения теоретического и методологического потенциала деятельности в различных областях социального познания. Рассмотрены проблемы построения теории деятельности, синтетически объединяющей как внешнее, так и внутреннее целеопределение, способное задать единое основание для классификации форм, типов и видов деятельности.

 image008.png Теория и практика развития духовно-нравственного сознания у обучающихся в системе полилингвального образования / Э.А. Урунбасарова.-Астана: КазУЭФМТ, 2019.-210 с.

В монографии проведен теоретико-методологический анализ психолого-педагогических основ процесса развития духовно-нравственного сознания у обучающейся молодежи, раскрыты его аксиологические основы, разработаны модель и методика развития духовно-нравственного сознания личности обучающегося в системе полилингвального образования, основанные на инновационных технологиях обучения.


image001.pngОспанова Ф.А. Английский язык для магистрантов: учебное пособие.-Астана: зд. КазУЭФМТ, 2018.-162 с.

image003.pngAlinov M.Sh. Fundamentals of green economy: textbook.- Almaty: Bastau, 2017

image005.jpgAminov T.M. Modern history of Kazakstan: Tutorial.- Almaty: Bastau, 2017

image007.pngBharat Kolluri, Michael J. Panik, Rao Singamsetti       Introduction to quantitative methods in business with applications using Microsoft Office Excel.- Canada: Wiley, 2017

image009.pngGovernment support of innovative entrepreneurship: monograph / Toxanova A., Galieva A., Mukhamedzhanova A., Ashikbayeva Zh..- Astana: FE “Bulatov A.”, 2017

image011.pngDaniel Oto-Peralias, Diego Romero-Avila Colonial theories of institutional development: toward a model of styles of imperialism.- Springer, 2017

image013.pngKen Moak. Developed nations and the economic impact of globalization.- Canada: Palgrave Macmillan, 2017

image015.pngKondybayeva S.K. Innovative entrepreneurship: edicational manual.- Almaty: Qazaq university, 2017

image017.pngMukhtarova K.S. Time management.- Almaty: Qazaq university, 2017

image019.pngNico Van Der Wijst. Finance.-Cambridge University Press, 2017

image021.pngNurpeisova T.N., Kaidash I.N. Information and communication technologies: textbook.- Almaty: Bastau, 2017

image023.pngNurgazina A.M., Assilova A.S. Monetary and credit policy.- Almaty: Qazaq university, 2017

image025.pngOkusheva G.T. and etc. Englisn for students of economic specialties: methodical manual.- Almaty: Qazaq university, 2017

image027.pngElena G. Popkova, Yakov A. Sukhodolov. Foreign trade as a factor of economic growth: Russian-Chinese foreign trade cooperation.-Springer, 2017

image029.pngSvidruk I.I., Ossik Yu.I. Creative management: teaching manual.- Almaty: Bastau, 2017

image031.pngTleuova D.A.   International financial reporting standards: tutorial book.- Almaty: Balausa, 2017

image033.pngАбуев Н.Н., Нурмагомедова Э.М. Английский язык в таможенном деле: практическое пособие для вузов.-М.: Юрайт, 2017.-115 с.

image035.pngБайдильдина А.М. и т.д. Computerization of accounting: edicational manual.-Almaty: qazaq university. 2017.-144 h.

image037.pngInformation and communication technologiesIn 2 parts. Part 1: textbook.- Almaty: IITU, 2017

image039.jpgInformation and communication technologiesIn 2 parts. Part 2: textbook.- Almaty: IITU, 2017

image040.pngAbdiraiymova G.S., Burkhanova D.K. Sociology of youth: textbook.- Almaty: Qazaq university, 2016

image042.pngAbdulkarimova and etc. Technologies of criteria-based assessment: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image044.pngAmanova I.K. and etc. Psychology: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image046.pngAryngazin K. and etc. Safety basis chemical and technological industries: textbook.- Almaty: Economics, 2016

image048.pngBidaibekov E. and etc. Mathematical modeling and numerical methods: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image050.pngBidaibekov E. and etc. Methods of teaching computer science: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image052.pngBusiness English tests / B.N. Akshalova, Z.A. Tleugabylova .- Almaty: Qazaq university, 2016

image054.pngGiancarlo Gandolfo. International finance and open-economy macroeconomics.- Berlin: Springer, 2016

image056.pngDuisebekova K.S., Kopbossyn L.S. Database in IS: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image058.pngJanshanlo R.E., Alimbekova G. Analysis of cash flows of the organization: educational manual.- Almaty: Qazaq university, 2016

image060.pngJomartova Sh.A. and etc. IT infrastructure: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image062.pngJomartova Sh.A. and etc. IT infrastructure: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image064.pngJumadillayev K.N., Sydykova Zh.K. Teaching methodology of physics.- Almaty: BookPrint, 2016

image066.pngIbrayev A.T. Theoretical basics of electrical engineering: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image068.pngKazbekova Y. Strategic management: theory and practice: textbook.- Almaty: Bastau, 2016

image070.pngKaskabassov S. The cradle of creativity. Translated from Russian into English by chris lovelace.- Аstana: L.N. Gumilyov Eurasian national university, 2016

image072.pngKaratayeva A.M. and etc. The theory of state and law (elementary course): edicational manual.- Almaty: Qazaq university, 2016

image074.pngKees Koedijk, Alfred Slager. Investment beliefs: a positive approach to institutional investing.-Palgrave Macmilan, 2016

image076.pngKisselyova E.A. and etc. Theoretical foundations of computer science: textbook.- Almaty, 2016

image078.pngKolumbayeva Sh. Zh. and etc. Theory and methods of upbringing work: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image080.pngKoshimbaev Sh.K., Suleimenov B.A. Automation of standard technological processes: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image082.pngKosherbayeva A.N. and atc. Educational management: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image084.pngMukatayeva Zh.S. Chemical ecology: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image086.pngManarov N.T. Computer chemistry: textbook.-Almaty: Dauir, 2016

image088.pngMargaret J. Barr, George S. McClellan. Budgets and financial management in higher edication.- JOSSE-BASS, 2016

image090.pngGeorge S. McClellan and etc. The handbook of student affairs administration.- JOSSE-BASS, 2016

image092.pngMovkebayeva Z.A., Iskakova A.T. Inclusive education: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image094.pngRudolf  Kruse and etc. Computational intelligence: a methodological introduction.- Springer, 2016

image096.pngOtarbayeva B.Z. Political science undergraduate handbook: textbook.- Almaty: Balausa, 2016

image098.pngSagymbaeva Zh.E. and etc. From reading to speaking: English study guide for independent study of non-language students- Astana: ENU. L.N. Gumilyov, 2016

image100.pngSambetbaeva A.K. and atc. Fundamentals of information systems: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image102.pngSarsenbayev N.S. Actuators of automation system: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image104.pngSeiketov A. Algorithms, data structures and programming: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image106.pngSeitenova G., Ilchubayeva R. Machines and apparatuses of oil and gas processing: textbook.- Almaty, 2016

image108.pngSteven Tadelis. Game theory in introduction.-Princeton university Press, 2016

image110.pngSuren Basov and M. Ishaq Bhatti. Islamic finance in the lignt of modern economic theory.- Palgrave Macmillan, 2016

image112.pngShiryayeva O.I. Linear control systems (using Matlab): textbook.- Almaty: Dauir, 2016

image114.pngUrmashev B.A. Information-communication technology: textbook.- Almaty: BookPrint, 2016

image116.pngНуркенова С.С., Сандыбаева Б.А., Байтенова М.Ж. Английский язык: методические указания для студентов 1-го курса неязыковых специальностей, обучающихся по кредитной системе.-Астана: КазУЭФМТ, 2016.-248 с.

image118.pngChris Leadbetter and etc. Computer studies: coursebook.-Cambridge University Press, 2015

image120.pngPeter Stimpson and Alex Smith. Business management.-Cambridge University Press, 2015

image122.pngJakob de Haan and etc. Financial markets and institutions: a European perspective.-Cambridge University Press, 2015


Білім сала бойынша библиографиялық нұсқау

Библиографический указатель по отраслям знании 

22.3 Физика. Электротехника

image001.pngКасенова, Л.Г. Физика. 1 бөлім: физикадан ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалуға арналған оқу құралы.- Астана: Мастер По ЖШС, 2018.- 220 б.
Осы оқу құралында физиканың мектеп курсы бойынша қысқаша теориялық материалдар, формулалар, негізгі заңдар, есеп шығару мысалдары келтірілген. 

image003.pngЗарубин, М.Ю. Сандық схемотехника = Цифровая схемотехника: оқу құралы.- Алматы: "Бастау", 2018.- 464 б.(қазақ және орыс тілінде) 

Оқу құралында сандық схемотехниканың теориялық негіздері бойынша материалдар берілген: электрондық схемалардың базалық элементтерінің пайда болу тарихы, құрастыру және қолдану принциптері, алгебра-логика және логикалық элементтер мен интегралдық схемаларды құрастыру технологияларының негіздері және т.б.. Құралда қазіргі заманғы сандық қоғамның аппараттық базасының даму тренді аясындағы материал ғана емес, сонымен қатар есептеу техникасының жалпы қабылданған шешімдерге альтернативті шешімдері туралы ақпараттар да келтірілген.

В пособии представлен материал по теоретическим основам цифровой схемотехники: истоирия появления, принципы построения и использования базовых элементов электронных схем; основы алгебра-логики и технологии построения логических элементов и интегральных схем и т.д. Приведен не только материал в рамках тренда развития аппаратной базы современного цифрового общества, но и представлена информация об альтернативных общепринятых решениях в области развития вычислительной техники.

32.97 Информатика. Ақпараттық жүйе

image005.pngНурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. Ақпараттық-коммуникациалық технологиялар: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.-536 б. 

Оқу құралында қоғам дамуының шешуші секторларында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі АКТ стандарттары, компьютерлік жүйелерге кіріспе, компьютерлік жүйелердің архитектурасы, бағдарламалық жасақтама, операциялық жүйлер, адам-компьютер өзара әрекеттестігі, деректер базасын құру, желілер және телекоммуникациялар, кибер қауіпсіздік, интернет технологиялар, мультимедиялық технологиялар, бұлтты және мобильді технологиялар, Е-технологиялар....

65.01 Экономика

image007.pngӘмірбекұлы, Е. Ұлттық экономиканың инновациялық инфрақұрылымы: монография.- Астана: ҚазЭҚХСУ БПО, 2018.- 258 с. 

Монографияда инновациялық инфрақұрылымның ұлттық экономикадағы маңызы, оны қалыптастырудың шетелдік үлгісі және отандық тәжірибесі, маңызды элементтері және олардың қызметін жетілдірудің әдіснамалық негіздері қарастырылады. Қазақстанның инновациялық әлеуеті мен инновациялық инфрақұрылымының қазіргі жағдайына және дамытудың экономикалық механизмі және оны жүзеге тетіктері ұсынылады.

65.012.1/2 Микроэкономика. Макроэкономика

image009.pngАлиев, М.К. Микроэкономикалық статистика: оқу құралы / Б.С. Утибаев, М.А. Абдурахманов.- Астана: ҚазЭҚХСУ БПО, 2018.- 216 б. 

Оқу құралында экономика салалрында статистикалық әдістерді қолдау арқылы құбылыстар мен үдерістердің сандық өзгерістерін сапалық жағымен байланыстыра отырып үйрету, бағдарламаға сәйкес әрбір тақырыптар үшін типтес есептердің шығарылу жолдары қарастырылған.

image011.pngМикро- макроэкономический анализ: учебное пособие / С.А. Кожабаева.- Астана: ИПЦ КазУЭФМТ, 2018.- 160 с. 

В работе излагаются основные темы и проблемы микро- макроэкономики. Микроэкономика изучает поведение и взаимодействие потребителя и производителя. Макроэкономика изучает функционирование и развитие национального хозяйства страны в целом, анализирует наиболее актуальные проблемы экономики, воздействие экономической политики государства на экономическую жизнь общества.

65.053 Аудит

image013.pngТеория государственного аудита: монография / К.Е. Джанбурчин.- Астана: Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, 2018.- 328 с.

Раскрываются суть государственного аудита и его роль в системе государственного управления, вопросы применения международных стандартов, призванных обеспечить единый подход организации аудиторской деятельности.

65.290-2 Менеджмент

image015.pngТурекулова, Д.М.  Менеджмент: оқу құралы / К.Н. Оразбаева, Ж.А. Батырбай.- Астана: ҚазЭҚХСУ БПО, 2018.- 374 б. 

Оқу құралында менеджмент негіздері, даму кезеңдері, ұйым басқару мәдениеті мен этикеті, басқарудағы коммуникация, басқарушылық шешімдер және оларды қабылдау әдістері мен модельдері, менеджменттегі стратегиялық және тактикалық жоспарлау, менеджменттің ұйымдастыру және мотивация қызметтері, менеджмент жүйесіндегі бақылау, командалық менеджмент, билік және ықпал ету, лидерлік теориясы мен басшылық стильдері.

65. 428 Таможенное дело

image017.pngКиладзе, А.Б. Логистика в таможенном деле: учебное пособие.- М.: Проспект, 2018.- 144 с. 

Представлены базовые сведения, касающиеся понятийно-методического аппарата логистики, а также вопросы, обращенные к математико-статистической формализации логистических процессов.

image019.pngНовикова С.А. Таможенное дело: учебник для бакалавриата и магистратуры.- М.: Издательство Юрайт, 2018.- 302 с. 

Представлены теоретические аспекты таможенного регулирования внешнеторговой деятельности, системно рассмотрен широкий спектр таможенных методов и инструментов регулирования внешнеторговых операций. Учтены последние изменения в законодательстве и основополагающих принципах таможенного регулирования, организация таможенного дела в государствах - членах Евразийского экономического союза.

65.433 Экономика туризма

image021.pngСадыкова, Р.К. Роль кластерного подхода в развитии туризма в северном Казахстане: монография.- Астана: ИПЦ КазУЭФМТ, 2018.-218 с. 

Работа посвящена исследованию и оценке состояния и развития кластеринга в туристической отрасли Северного Казахстана. Кластеринг - один из современных управленческих инструментов, которой может привести к повышению рациональности деятельности предприятий в туристской отрасли Казахстана.

67 Заң ғылымдары. Мемлекет және құқық

image023.pngҚазақстан Республикасы. Кодекс. Азаматтық процестік кодексі. (Жалпы бөлім): ресми басылым.- Алматы: Юрист, 2018.- 212 б. 

Азаматтық заңдармен тауар-ақша қатынастар қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік қатынастар сондай-ақ мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік емес жеке қатынастар реттеледі. Азаматтық заңдармен реттелетін қатынастардың қатынасушылары азаматтар, заңды тұлғалар, мемлекет, сондай-ақ әкімшілік-аумақтық бөліністер болып табылады.

image025.pngҚазақстан Республикасы. Кодекс. Қылмыстық кодексі: ресми басылым.- Алматы: Юрист, 2018.- 208 б. 

Осы Кодекс Қазақстан Республикасының Конституциясына және халықаралық құқықтың жалпы танылған қағидаттары мен нормаларына негізделеді және жазалар мен өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау және өтеу тәртібі мен шарттарын белгілейтін заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.

image027.pngҚазақстан Республикасы. Кодекс. Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексі: ресми басылым.- Алматы: Юрист, 2018.- 112 б. 

Осы Кодекс неке (ерлі-зайыптылық-отбасы) қатынастарын реттеудің мақсаттарын, міндеттерін, қағидаттарын және құқықтық негіздерін айқындайды, отбасының дамуын Қазақстан Республикасының мемлекеттік әлеуметтік саясатының басым бағыты ретінде айқындай отырып, оның құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді.

image029.pngҚазақстан Республикасы. Заңдар. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы: ресми басылым.- Алматы: ЮРИСТ, 2018.- 56 б. 

Осы Заң Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзыретін, қызметінің ұйымдастырылуын, тәртібін, сондай-ақ мәслихаттар депутаттарының құқықтық жағдайын белгілейді.

image031.pngҚазақстан Республикасы. Заңдар. Құқық қорғау қызметі туралы: ресми басылым.- Алматы: ЮРИСТ, 2018.- 60 б. 

Осы Заң Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметіне тұруға, оны өткеруге және тоқтатуға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайын (мәртебесін), материалдық қамтамасыз өтілуін және әлеуметтік қорғалуын айқындайды.

67 Юридические науки. Государство и право 

image033.pngРеспублика Казахстан. Кодекс. О таможенном регулировании в Республике Казахстан: официальное издание.-Алматы: Юрист, 2018.-704 с. 

Настоящий Кодекс определяет правовые, экономический и организационные основы таможенного регулирования в Республике Казахстан и направлен на защиту суверенитета и экономической безопасности Республики Казахстан, активизацию связей казахстанской эконмоики в системе мироввых экономических отношений и либерализацию внешнеэкономической деятельности.

image035.pngРеспублика Казахстан. Кодекс. Уголовно-испольнительный кодекс: официальное издание.- Алматы: Юрист, 2018.- 212 с. 

Уголовно-испольнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V публикуется с изменениями и дополнениями.

image037.pngРеспублика Казахстан. Законы. О защите прав потребителей: официальное издание.- Алматы: ЮРИСТ, 2018.- 28 с. 

Органы государственной власти и управления обязаны осуществлять эффективные меры, связанные с защитой личных прав потребителей по обеспечению их качественными товарами, работами и услугами.

image039.pngРеспублика Казахстан. Законы. О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан: официальное издание.- Алматы: Юрист, 2018.-56 с.     

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Республики Казахстан регулирует общественные отношения в области местного государственного управления и самоуправления, определяет компетенцию, организацию, порядок деятельности местных представительных и исполнительных органов, а также правовое положение депутатов маслихатов.

image041.pngРеспублика Казахстан. Законы. О правовых актах: официальное издание.- Алматы: ЮРИСТ, 2018.-44 с. 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с порядком разработки, представления, обсуждения, принятия, регистрации, введения в действие, изменения, дополнения, прекращения, приостановления действия и опубликования правовых актов Республики Казахстан.

74 Білім беру

image043.pngТұяқова, А.Е. Қазақстандағы кәсіптік-техникалық оқу орындарының тарихи маңызы: монография.- Астана: ҚазЭҚХСУ БПО, 2018.- 339 б. 

Монографияда Қазақстандағы кәсіптік-техникалық оқу орындарының халық шаруашылығының әр түрлі салалары бойынша кәсіби мамандар дайындаудағы рөлін анықтау және оның әлеуметтік маңызы мен тарихи тәжірибесін зерттеу мақсатының нысанымен ұштастырылған.

81.2 Английский язык 

image045.pngОспанова, Ф.А. Английский язык для магистрантов: учебное пособие.- Астана: ИПЦ КазУЭФМТ, 2018.- 162 с. 

Основная цель обучения студентов в магистратуре - приобретение специалистами коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства, совместной производственной и научной работы.


«Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізіндегі

«Жаңа гуманитарлық білім. 100 жаңа оқулықтар қазақ тілінде»

жобасы бойынша 17 оқулықтар

17 учебников по проекту

«Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке» на основе программы «Духовное обновление»

 

image001.jpg

 

Мэнькъю Грегори Н., Тейлор Марк П. Экономикс: оқулық.-4-халықаралық басылам.-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.


image003.jpg 

 

Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: оқулық.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 480 бет.


image005.jpg 

 

 

Шваб Клаус. Төртінші индустриялық революция: оқулық.-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 200 бет.

image007.jpg 

 

Гриффин Р. Менеджмент.-12-басылым: оқулық.-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 768 бет.


image009.jpg 

Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе.-11 басылым.-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-408 бет.


image011.jpg 

 

Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану негіздері: оқу құралы.-9-басылым.-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 464 бет.

 

image013.jpg

 

Ритцер Д., Степницки Д. Әлеуметтану теориясы: оқулық.-10- басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-856 бет.


image015.jpg

Маейрс Д., Туенж Ж. Әлеуметтік психология: оқулық.-12-басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-648 бет.
image017.jpg

 

Шульц Д.П., Шульц С.Э. Қазіргі психология тарихы.-11-басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-648 бет.image019.jpg

 


Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-320 бет.


image021.jpg

 

 

Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе.-10-халықаралық басылым.-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-608 бет.


image023.jpgДжонстон Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 608 бет.


image025.jpg

 

Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 608 бет.image027.jpg

 

Кенни Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы.-1 том.-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-408 бет.


image029.jpg

 

Кенни Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. Орта ғасыр философиясы.- 2 том.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 400 бет.


image031.jpg

 

Барнард А. Антропология тарихы мен теориясы.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 240 бет.image033.jpg

 

 

Армстронг К. Иудализм, христиндық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 432 бет.Библиографический указатель
по теме: Экономика

image001.pngАйдарханов М. Микроэкономика (есептер мен тест жинағы): Оқу құралы / М. Айдарханов, С.Жұмашбекова / 3- басылым, толықт. өңд.- Астана: Фолиант, 2016.- 152б. 

Оқу құралында микроэкономика курсының пәнімен әдістері, сұраныс пен ұсыныс, қоғамның түрлі экономикалық жүйесіндегі әлеуметтік –экономикалық дамудың заңдылықтары туралы теориялық түсініктер айқындалған,

image002.pngБайжолова Р.Ә. Кәсіпорын шаруашылық қызметінің мониторингі және талдауы: оқу құралы.- Астана: ИП «Булатов», ИП «Булатов А.Ж.» 2016.- 161б.   

Бұл оқу құралында кәсіпорын шаруашылық қызметінің мониторингі және талдауының экономикалық мәні, мазмұны, кезеңдері мен мониторинг жүйесінің құрудың негізгі кезеңдері талдауының мәні, мазмұны,  сондай–ақ оның шаруашылығының тиімділігі мен қаржы тұрақтылығын бағалау мәселелері қарастырылған.

image003.pngЕсентугелов А. В поисках роста и развития Казахстанской   экономики.- Астана, 2017.- 456с.

 В книге обасновывается неоходимость и неизбежность перевода экономики Казахстана на высокие электронно- информационные технологии на основании изучения модели и обобщения опыта зарубежных, наиболее развитых стран мира.

image004.pngОразбаева К.Н., Батырбай А.А. Дағдарысқа қарсы басқару; «Экономика», «Менеджмент», «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтары бойынша ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы.- Астана; 2017.- 295б. 

Бұл оқу құралында негізгі тақырыптар талқыланған: Кәсіпорындағы дағдарыс, дағдарыс түрлері және оны басқару әдістері, сонымен қатарәр дәріс жоспар бойынша бірнеше сұрақтарға бөлініп, талқыланған.

image005.pngАхмедьярова М.В.,  Бримбетова Н.Ж .Региональная экономика: учебное пособие..- Алматы: «Evo Press», 2015.- 322с. 

В учебном пособии изложены теоретические вопросы региональной экономики, методологические основы модернизации территориального развития, также дана их рейтинговая оценка.

image006.pngСвирдук И.И. Креативті менеджмент: оқу құралы/ Ю,И.Осик.- Алматы: «Бастау», 2017.- 360б. 

Осы оқу құралында менеджерлерді, инженерлерді кәсіпкерлерді жасампаз шығармашылық ойлау деңгейіне, белсенділікті ұштастыру әдісінің қызметіне көшірудің жолдары мен әдістері баяндалады,


Библиографический указатель 
На тему: Таможенное дело

image003.pngАбуева Н.Н. Английкий язык в таможенном деле: практ. пособие для вузов / Н.Н.Абуева, Э.М.Нурмагомедова.- 2-е изд, испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 115с.

Пособие содержит практический материал, необходимый для развития и совершенствования навыков чтения, письма  и разговорной речи по темам, охватывающим основные профессиональные стороны таможенной сферы.

image005.pngГеращенко Г.П. Экономика таможенного дела: учебник и практикум для вузов\ Г.П.Геращенко, В.Ю.Дианова, Е.Л.Андрейчук: под ред Г.П.Геращенко.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 234с.

В издании раскрывается экономическая сущность таможенных платежей, показывается деятельность таможенной службы как администратора доходов государственного бюджета, рассматривается таможенная инфраструктура и  планирование

image007.pngКрюкова Н.И. Основы квалификации и расследование преступлениий в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Н.И.Крюкова, Е.Н. Арестова.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 221с.  

В учебнике рассматривается круг вопросов, связанных с понятием, видами и уголовно-правовой характеристики преступленй в сфере таможенного дела.

image009.pngПопова Л.И. Технологии таможенного контроля: учеб.пособие для вузов / Л.И. Попова.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 286с. 

 В пособии подробно рассмотрены практические аспекты применения технологий таможенного контроля товаров и транспортных средств международной перевозки при их перемещении через таможенную границу.

image011.pngПопова Л.И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле: учеб. пособие для вузов / Л.И.Попова: Тюменский государственный университет.-3-е изд.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 227с. 

Учебное пособие раскрывает сущность и содержание товароведения, стандартизации, метрологии и сертификации как основы процедуры подтверждения соответствия качества товаров установленным требованиям и проведению таможенной экспертизы

image013.pngСафоненков П.Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности таможенных органов: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.В. Зубач, О.А. Сафоненкова.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 356 с. 

В учебнике на основе действующего законодательства подробно раскрываются базовые понятия и важнейшие категории административной юрисдикционной деятельности таможенных органов в части, касающейся производства по делам об административных правонарушениях, производства по обращениям граждан и дисплинарного производства.

image001.pngАйдарханова К.Н., Нуранова Р.К. Таможенные органы Республики Казахстан: учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2016.-134 с. 

Рассматривается круг вопросов, раскрывающих цели, задачи, основные направления деятельности таможенных органов Республики Казахстан, а также система таможенных органов, история развития таможенной службы, порядок прохождения службы в таможенных органах...

image003.pngБуваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ.ред. А.В.Зубача.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 298 с. 

Содержит систематизированное изложение основных положений международного таможенного права. Особое внимание уделено международным договорам, заключенным в рамках СНГ и ЕАЭС, в том числе в рамках Таможенного союза ЕАЭС. Рассмотрены положения действующего Таможенного кодекса Таможенного союза ЕАЭС с учетом стандартных правил Киотской конвенции как основного источника международного таможенного права, раскрыты его принципы и основные институты

image005.pngКиладзе, А.Б. Логистика в таможенном деле: учебное пособие.- М.: Проспект, 2018.- 144 с. 

Представлены базовые сведения, касающиеся понятийно-методического аппарата логистики, а также вопросы, обращенные к математико-статистической формализации логистических процессов.

 

image007.pngКрюкова Н.И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела: учебник / Е.Н.Арестова.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 223 с. 

Рассматривается круг вопросов, связанных с понятием, видами и уголовно-правовой характеристикой преступлений в сфере таможенного дела, организацией дознания в системе ФТС России, спецификой производства предварительного расследования в форме дознания, особенностями организации, производства и процессуального оформления наиболее распространенных процессуальных действий, осущетсвляемых дознавателями таможенных органов при производстве по уголовным делам, отнесенным законом к их компетенции, а также деятельностью таможенных органов по уголовным делам, по которым обязательно предварительное следствие.

image009.pngКуандықов К.Ж. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС: учебное пособие.- Алматы: Издательство Экономика, 2017.- 166 с. 

Рассматриваются нормативно-правовая база Евразийского экономического союза в области таможенно-тарифного регулирования, таможенно-тарифная политика ЕАЭС и разрешение спорных моментов по вопросам таможенно-тарифного регулирования между участниками ЕАЭС. Изложены способы и методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности через таможенно-тарифное регулирование. 

image011.pngЛузина Т.В. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами: учебное пособие для вузов / Т.В.Толстихина: Тюменский государственный университет.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 159 с. 

Показаны законодательные основы таможенного контроля товаров и таможенные платежи в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу таможенного союза, категория физических лиц, пользующихся таможенными льготами при перемещении товаров для личного пользования.

image013.pngЛузина Т.В. Основы документооборота в таможенных органах. В 2ч. Часть 1: учебное пособие для вузов / С.С. Решетникова: Тюменский государственный университет.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 291с.

Рассматриваются основные понятия и терминология, используемые в документационном обеспечении управления деятельностью таможенных органов, представлена нормативно-методическая база документационного обеспечения управления, а также требования к оформлению документов таможенных органов. Освещаются вопросы, связанные с подготовкой и оформлением отдельных видов документов в таможенных органах, их исполнением, обеспечением сохранности документов, организацией работы архива таможенного органа и использованием документов архива.

image015.pngЛузина Т.В. Основы документооборота в таможенных органах. В 2ч. Часть 2: учебное пособие для вузов / С.С.Решетникова: Тюменский государственный университет.- М: Издательство Юрайт, 2017.- 261 с. 
Рассматриваются основные понятия и терминология, используемые в документационном обеспечении управления деятельностью таможенных органов, представлена нормативно-методическая база документационного обеспечения управления, а также требования к оформлению документов таможенных органов. Во второй части освещаются вопросы, связанные с подготовкой и оформлением отдельных видов документов в таможенных органах, их исполнением, обеспечением сохранности документов, организацией работы архива таможенного органа и использованием документов архива.

image017.pngЛузина Т.В. Организация делопроизводства в таможенных органах / С.С. Решетникова: Тюменский государственный университет.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 273 с.
Рассматриваются требования к оформлению документов таможенных органов, освещаются вопросы, связанные с подготовкой и оформлением отдельных видов документов в таможенных органах, их исполнением, обеспечением сохранности документов, организацией работы архива таможенного органа и использованием документов архива, раскрываются особенности работы с обращениями граждан в ФТС России.

image019.pngНовикова С.А. Таможенное дело: учебник для бакалавриата и магистратуры.- М.: Издательство Юрайт, 2018.- 302 с.
Представлены теоретические аспекты таможенного регулирования внешнеторговой деятельности, системно рассмотрен широкий спектр таможенных методов и инструментов регулирования внешнеторговых операций. Учтены последние изменения в законодательстве и основополагающих принципах таможенного регулирования, организация таможенного дела в государствах - членах Евразийского экономического союза.

image021.pngОсновы таможенного дела: учебник для вузов / под общ.ред. А.П. Джабиева.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 392 с.
Рассматриваются важные направления, как организационно-управленческая деятельность таможенных органов; таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; таможенные операции, связанные с помещением товаров под конкретную таможенную процедуру; таможенный контроль и таможенные платежи; развитие интеграционных процессов и международного сотрудничества в области таможенного дела и т.д.

image023.pngОсновы технологий и средств таможенного контроля: учебник / под общ. ред. Б.К.Казурова.- Москва: Проспект, 2016.- 464 с.
Содержит сведения о теории и практике применения технологий и технических средств таможенного контроля. Показаны основные методы таможеноведения, основные положения таможенного контроля, меры нормативно-правового обеспечения и поисковые технические средства таможенного контроля и т.д.

image025.pngПопова Л.И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: учебное пособие для вузов.- Тюменский государственный университет.- 2-е изд.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 311с.
Рассмотрены теоретические аспекты организации таможенного контроля товаров и транспортных средств, порядок применения форм таможенного контроля на основе системы управления рисками

image027.pngПилипчук Г.Д. Таможенное право: краткий курс: учебное пособие.- Москва: Проспект, 2017.- 288 с.
Раскрыты темы, касающиеся вопросов классификаци товаров, таможенных платежей, таможни и т.д. Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 сентября 2014 г.

image029.pngПокровская В.В. Таможенное дело. В 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 293 с.
Представлены о таможенном сфере, особенности ее современного развития и функциональной деятельности таможенных органов. Отражена роль объектов таможенной инфраструктуры в составе процессов осуществления таможенного дела. Рассмотрены методологические основы, технологии и особенности производства таможенных операций в условиях Евразийского экономического союза.

image031.pngПокровская В.В. Таможенное дело. В 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 341 с.
Представлены о таможенном сфере, особенности ее современного развития и функциональной деятельности таможенных органов. Отражена роль объектов таможенной инфраструктуры в составе процессов осуществления таможенного дела. Рассмотрены методологические основы, технологии и особенности производства таможенных операций в условиях Евразийского экономического союза.

image033.pngПопова Л.И. Таможенные операции в  отношении товаров и транспортных средств.- Тюменский государственный университет.-М.: Издательство Юрайт, 2017.- 214 с.
Раскрывает сущность и содержание таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через границу на транспортных средствах международных перевозок, направлено на формирование у студентов знаний и навыков по организации и проведению операций по прибытию отдельных категорий товаров на таможенную территорию и убытию с таможенной территории на различных видах транспорта

image035.pngПопова Л.И. Таможенное оформление товаров и транспортных средств: учеб.пособие для вузов.- Тюменский государственный университет.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 232 с.
Раскрывает сущность и содержание таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через границу на транспортных средствах международных перевозок, направлено на формирование у студентов знаний и навыков по организации и проведению операций по прибытию отдельных категорий товаров на таможенную территорию и убытию с таможенной территории на различных видах транспорта

image037.pngРазработка сбалансированной системы показателей в управлении персоналом таможенных органов: методология и практика: монография / Р.А. Ашурбеков, В.В. Батаев, Р.Н. Геворгянпод ред. В.В. Строева.- Москва Проспект, 2017.- 144с.
Рассматриваются методологические и практические аспекты разработки сбалансированной системы показателей в управлении персоналом таможенных органов. Показана эволюция и сущность сбалансированной системы показателей, проанализированы этапы ее разработки и внедрения, обоснована интеграция управления персоналом в сбалансированную систему показателей организации, предложен методический подход к разработке сбалансированной системы показателей таможенного органа.

image039.pngРеспублики Казахстан. Кодекс. О таможенном деле в Республике Казахстан: учебное пособие.- Алматы: Юрист, 2017.- 308 с.
Кодекс Республик Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан" от 30 июня 2010 года № 296-ІV определяет правовые, экономические и организационные основы таможенного дела в Республике Казахстан и направлен на защиту суверенитета и экономической безопасности Республики Казахстан, активизацию связей казахстанской экономики в системе мировых экономических отношений и либерализацию внешнеэкономической деятельности.

image041.pngРеспублика Казахстан. Кодекс. О таможенном регулировании в Республике Казахстан: официальное издание.- Алматы: ЮРИСТ, 2018.- 704 с.
Настоящий Кодекс определяет правовые, экономический и организационные основы таможенного регулирования в Республике Казахстан и направлен на защиту суверенитета и экономической безопасности Республики Казахстан, активизацию связей казахстанской эконмоики в системе мироввых экономических отношений и либерализацию внешнеэкономической деятельности.

image043.pngСафоненков П.Н. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов: учебник для вузов/ П.Н. Сафоненков, А.В.Зубач, О.А. Сафоненкова.- Издательство Юрайт, 2017.- 356с.
В учебнике на основе действующего законодательства подробно раскрываются базовые понятия и важнейшие категории административной юрисдикционной деятельности таможенных органов в части, касающейся производства по делам об административных правонарушениях, производства по обращениям граждан и дисплинарного производства.

image045.pngСафоненков П.Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности таможенных органов: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.В. Зубач, О.А. Сафоненкова.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 356 с.   
В учебнике на основе действующего законодательства подробно раскрываются базовые понятия и важнейшие категории административной юрисдикционной деятельности таможенных органов в части, касающейся производства по делам об административных правонарушениях, производства по обращениям граждан и дисплинарного производства.

image047.pngСидоров В.Н. Таможенное право: учебник для вузов.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 506 с.
Освещены наиболее актуальные вопросы таможенного права. Рассматриваются понятие, назначение, источники и субъекты таможенного права. Уделено таможенному контролю, таможенным платежам, таможенным операциям и процедурам, единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а также вопросам определения страны происхождения товаров.

image049.pngСидоров В.Н. Таможенное право: практикум: учеб.пособие для академического бакалавриата.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 267 с.
Особенностью данного практического курса является то, что в большинстве случаев по завершении изучения той или иной темы даются решения задач, поставленных перед студентами, а также предлагаются ключи к контрльным тестам со ссылками на действующее таможенное законодательство Таможенного союза. Практикум подготовлен на основе анализа международных договоров, документов международных организаций, правовой доктрины, обычаев делового оборота и судебной практики.

image051.pngСтароверова К.О. Управление персоналом в таможенных органах: учебник и практикум для вузов.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 240 с.
Рассматривается организация кадрового обеспечения таможенной службы: методология управления персоналом, кадровые технологии (отбор, прием, оценка, высвобождение), управление развитием и поведением сотрудников.

image053.pngТаможенный кодекс Евразийского экономического союза.- Москва: Проспект, 2017.- 512 с.
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза подписан в г. Москве 11 апреля 2017 г. Государства - члены Евразийского экономического союза, далее именуемые государствами-членами, основываясь на Договоре Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в целях обеспечения единого таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе.

image055.pngФатеев П.П. Институты административно и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов:  учеб. пособие для вузов.- Тюменский государственный университет.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 201 с.
Рассматриваются институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов: административно-правовая организация управления в области таможенного дела, административные правонарушения и административная ответственность и обеспечение законности в области таможенного дела, таможенное и правовое регулирование таможенных платежей, таможенных операций и таможенного контроля.

image057.pngХалипов С.В. Таможенное право: учебник для бакалавров.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2014.- 374 с. 
Включает теоретические основы таможенного права, информацию о действующих таможенных правилах, комментарии нормативных правовых актов в области таможенного дела.

image059.pngШашкина А.Н. Таможенный контроль после выпуска товаров: учебное пособие для вузов.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 130 с.
Раскрываются теоретические и нормативные положения таможенного контроля после выпуска товаров, даются этапы становления таможенного контроля после выпуска товаров, его принципы, субъекты, объекты, источники правового регулирования...

image061.pngШашкина А.Н. Таможенный контроль после выпуска товаров: практическое пособие.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 130 с.
Раскрываются теоретические и нормативные положения таможенного контроля после выпуска товаров, даются этапы становления таможенного контроля после выпуска товаров, его принципы, субъекты, объекты, источники правового регулирования..

 

 


Литература на английском  и других языках

№ п/п

Учебная литература

 (название, год издания, авторы)

Кол.

экз.

1

2

4

1

Мировая экономика

 

1

David J. Powell. The EURO Area economic indicators the ECB and the EURO grisis. – Wiley, 2013. – 202 p. ISBN 978-1-118-44005-6.        7650 тенге.

1

2

Elena G. Popkova, Yakov A. Sukhodolov. Foreign Trade as s Factor of Economic Growth. – Springer, 2017. – 138 p. ISBN 978-3-319-45984-4. 52000 тг.

1

3

Felix I. Lessambo. International Financial Institutions and their Challenges. – Macmillan, 2015. – 261 p.

ISBN 978-1-137-52269-6.     57800 тенге.

1

4

Lin See Yan. The Global Economy in Turbulent times. – Willey, 2015. – 962 p.  ISBN 978-1-119-05992-9.  18850 тенге.

1

5

А. Crespy. Welfare Markets in Europe.  – Macmillan, 2016. – 263 p. ISBN 978-1-137-57103-8.  52000тенге.

1

 

6

Giancarlo Gandolfo. International Finanse and Open-Economy Macroeconomics. – Springer, 2016. – 681 p.  ISBN 978-3-662-49860-6.  тенге.

1

 

7

Birgit Bednar – Friedl, Jorn Kleinert.  Dynamic Approaches to Global Economic Challenges. – Springer. 2016. -  190 p. ISBN 978—3-319-23324-6.  46300 тенге

1

Ken Moak. Developed Nations and the Economic Impast of Globalisation. – Macmillan, 2017. – 259 p.

ISBN 978-3-319-57902-3.  63570 тенге.

1

Karin E., Zarudna N.N.  1975 Helsinki Final FCT – 2015 and the Fstana Summit. – Fstana.2016. – 204p.

1

Trefor Jones. Busintss Economics and Managerial Decision Making.2004. – 570p. 9800 тг.

2

Robert Gibbons. Game theory for applied Economists, 2015. – 267 p.

5

D.A.Tleuova. International Financial Reporting Standards: Tutorial Book. - Almaty Management University. 2017. – 320 p.

2

Helsinki Final FCT - 2015

9

Elbert V. Bowdon. Economics.1974. – 703 p.

1

2

Социология / Sociology

Abdiraiymova G.S. Sociology of Youth: textbook. – Almaty: Qasaq universiry.2016, - 98 p.

10

3

История. Политология. Право

Aminov T.M. Modern History of Kazakhstan: Tutorial. – Almaty. Bastau. 2017 – 416 p.

2

Benjamin J. Cohen. Iternational Political Economy.2016. – 151 p. ISBN: 978-1-78195-157-6

1

Andrew Heywood. Politics. Fourth edition.- Macmillan.2013. – 496 p.

1

Zhenis Kembayev. Constitional Law of the Republic of Kazakhstan. – Almaty. Kimep.2014. – 185 p.

2

Oskenbayev A. A.  Otarbayeva A.B. Test Problems miscellany on  «Basics of Law»  discipline.2014. – 114 p.

1

Karatayeva A.M., Smanova A.B., Useinova K.R. THE Theory of State and Lav: Educational manual. – Almaty.2016. – 102 p.

10

Otarbayeva B.Z. Political Science Undergraduate Handbook: Textbook. – Almaty.2016. – 104 p.

2

Orazaly sabden. On the establishment of new spiritual and technological cluster «Turkestan Valley», - Алматы,2012. – 71 стр.

1

Handbook. For the Observation of voter registration.–Warsaw.2012.–55p.

5

4

Менеджмент

Anthony J. Evans. Markets for Managers. A Managerial Economics Primer. – Willey.2014. – 258 p.

ISBN 978-1-118-86796-9.  С   28300 тенге

1

V.Kumar, Werner Reinartz. Customer Relationship Management. – Springer.2012. – 378p.

ISBN: 978-3-642-20130-1

1

Hasso Platner, Alexander Zeier. In Memory data Management. – Springer. 2012. – 267p.

ISBN: 978-3-642-29574-4

1

Scott Berkun. Making Things Happen Mastering Project Management. – 2016. – 392 p.

ISBN 978-0-596-51771-7

1

F.Eisenfuhr, Martin Weber, Thomas Langer. Rational decision making. – Springer.2010. – 447 p.

ISBN: 978-3-642-02850-2

1

Mukhtarova K.S. TIME MANAGEMENT: education manual. – Almaty: Qazag university.2017. – 82 p.

15

Mathias weske. Busintss process Management. – Springer. 2012. – 403p. ISBN: 978-3-642-28615-5

1

Martin Reynolds, Sue Holwell. Systems Approaches to managing change: A practical guide. – Springer. 2010. – 309p.  ISBN: 978-1-84882-808-7

1

Abdukarimova G.A., Dudysheva E.B. Technologies of criteria-based assessment. - Textbook. – Almaty.2016. – 391 p.

15

Geoff A. Wilson, R.L. Bryant. Enviromental Management, 1997. – 202 p. ISBN 1-85728-462-3 HB

1

Kosherbayeva A.N., Zhampeisova A.N., Islamgulova S.K., Kolumbayeva Sh.Zh. Educational Managemtnt: : Textbook. – Almaty.2016. – 306 p.

10

Y.Kazbekova. Strategic management: theory and practice. - Textbook. – Almaty.2016. – 256 p.

2

Peter Stimpson and Alex Smith. Business Management for the IB Diploma.2015. – 590 p.

1

Svidruk I.I., Ossik Yu. I.  Greative management: Teaching manual. – Almaty.2017. – 312 p.

11

Mary Louise Flint. IPM in Practice. Principles and Methods of Integrated Pest Management. California, 2016. – 292 p. ISBN: 978-1-60107-785-1

1

Sh. Zh. Kolumbayeva. Theory and methods of urbringing work.  Textbook. – Almaty.2016. – 262 p.

5

Dossova S.N., Kambarov B.K. Human resources Management policies and practices in Kazakhstan: Monograph. – Almaty. 2014. – 226 p.

10

Kerem Turung. The Winning Delegate. An Insider s Guide to Model United Nations. – USA.2009. – 166 p.

ISBN 978-1-4401-4430-1

1

5

Математика. физика

G.Sh. Omashova. , Kh.K. Abdrakhmanova. Physics.–Almaty.2016.–302p

10

Alzhanova N.Sh. Financial Mathematics: Educational manual. – Almaty. 2014. – 96p.

10

D.P. Bertsekas. Convex analysis and optimization.2015. – 534p.

 ISBN: 1-886529-45-0

1

Steven Tadelis. Came Theory. An introduction. – Oxford, 2016. – 396p. ISBN: 978-0-691-12908-2

1

Daniel Bump. Lie Groups. – Springer.2013. – 551p.

ISBN: 978-1-4614-8023-5

1

Dennis G. Zill. A First Course in Differential Eduations with Modeling Applications. 2015.

ISBN: 978-0-495-10824-5

1

Mutanov G. Mathematical methods and models in economic planning management and budgeting: Second Edition. – Springer, 2015. – 356 p.

3

Hongyu Guo. Modern Mathematics and Applications Computer Graphics and Vision.- Oxford. 2014. – 498 p.

1

Y.Y.Bidaybekov, Kamalova G.B., Kaliyeva K.A. Mathematical modeling and numerical methods.  - Textbook. – Almaty.2016. – 416 p.

10

Kazbek Khasseinov. Canons of mathematics.-Almaty, Akbar, 2011.-592p.

10

Jumadillayev K.N., Sydykova K.N.  Teaching methodology of PHYSICS:  Textbook. – Almaty.2016. – 312 p.

10

Chris Ltadbetter. Cambridge IGCSE. Computer Studies Coursebook: Cambridge.2015. – 305 p.

1

K.Aryngazin. Safety basis chemical and technological industries - Textbook. – Almaty.2016. – 312 p.

5

G.M.Seitmagzimova. General chemical  technology. -– Almaty.2016. – 291 p

5

S.P.Nazarbekova. Chemistry. - Textbook. – Almaty.2016. – 303 p.

5

6

Информатика

Chunlei Tang. The Data Industry. The Business and Economics of Information and Big Data. – Wiley, 2016. – 192 p. ISBN 978-1-119-13840-2.   7600 тенге.

1

B.Kolluri, M.J.Panik, Rao N. Singamsetti.  Introduction Quantitative methods in business. – Wiley, 2017. – 295 p. ISBN 978-111-92-209-78.   58800 тенге.

1

B.A.Urmashev. Information – communication Technology. - Textbook. – Almaty.2016. – 408 p.

10

Tony Northrup. Microsoft. NET Framework - Application Development Foundation.2016.- 794 p.

ISBN: 978-0-7356-2619-5

1

Hans Petter Langtangen. A Primer on Scientific Programming with Python. – Springer, 2012. – 792p.

ISBN: 978-3-642-30292-3

1

D.P. Bertsekas. Network Optimization continuous and discrete models,.2014. – 593p.

М.A. Stoecker, Steven J. Stein. Microsoft. NET Framework 3.5- Windows Forms Application Development.2015. – 783 p.

ISBN – 13: 978-0-7356-2637-9

1

Colin Campbell, Ade Miller. Parallel Programming with Microsoft Visual C++. – 2015. – 172 p.

ISBN: 978-93-5004-115-4

1

Gerry Mcgovern, Rob Norton. Content Critical. Gaining competitive advantage through high-quality Web Content, - 2016. – 241 p.

ISBN: 978-0-273-65604-3

1

J. Lasar. J. Heidi Feng, H.Hochheiser. Research Methods in Human-Computer Interaction. -.2015. – 426 p.  ISBN: 978-0-470-72337-1

3

Noel Kalicharan. Advanced Programming in JAVA. – USA.2015.–179 p.

ISBN: 978-1-438-28301-2

1

Sharp Helen. Interaction  Desigh beyond human-compbter  Interaction. 2012. – 585 p.

1

F.M.Baidildina, G.A/Alimbekova. Computerzation of accounting: educational manual. – Almaty. 2017. – 144 p.

10

Rudolf Kruse. Christian Borgelt. Computational Intelligense: Springer.2016. – 564 p.

1

Bidaibekov E., Nurbekova Zh., Sagimbaeva A., Zakirova A. Methods of teaching computer sciense: Textbook. – Almaty.2016. – 359 p.

10

Duisebekova K.S., Korbossyn L.S. Database in IS. - Textbook. – Almaty.2016. – 329 p.

10

Jomartova Sh.A.,  Mansurova M.E., Tergeussisova A.S. IT – infrastructure: Textbook. – Almaty.2016. –308 p.

20

 Kisselyova E.A., Nugmanova S.A., Berdishev A.S. Theoretical foundations of computer scienct: Textbook. – Almaty.2016. – 269 p.

20

Koshimbaev Sh. K., Suleimenov B.A. Automation of standard technological processes:  Textbook. – Almaty.2016. - 266 p.

15

Manapov N.T. Computer chemistry. -  Textbook. – Almaty.2016. - 312 p.

5

Sarsenbayev N.S. Actuators of automation system:  Textbook. – Almaty.2016. – 234 p.

15

Shiryayeva O.I. Linear Control Systems (using MATLAB): Textbook. – Almaty.2016. – 248p.

20

Seiketov A. Algorithms, data structures and programming:  Textbook. – Almaty.2016. – 288p.

10

A.K.Sambetbaeva, N.R.Asanov, Zhumanbaeva A.M. Fundamentals of information systems. -  Textbook. – Almaty.2016. – 235 p

10

Nurpeisova T.B., Kaidash I.N. Information and communication technologies: Textbook. – Almaty:Bastau.2017. – 480 p.

50

A.T.Ibrayev. Theoretical basics electrical engineering. Textbook. – Almaty.2016. –298 p.

15

Gupta, V.        Comdex Computer Course Kit. Windows 7 with Office 2010/ Vikas Gupta.- New Delhi: Dreamtech Press, 2013.- 608 с. : ил.

5

Balagurusamy, E. Programming with Java: A primer / E. Balagurusamy.- 4th ed.-New Delhi: McGraw-Hill Education Private Limited, 2013.-454с.

30

Mall, R. Fundamentals of Software Engineering [Text] / Rajib Mall.- 3rd ed.- Delhi: PHI Learning Private Limited, 2013.- 441 с. : ил.

30

Sinha, Pradeep K.      Foundations of Computing [Text]: Essential for Computing Studies, Profession, and Exams / Pradeep K. Sinha, Priti Sinha.- 3rd ed.- NewDelhi: BPB Publcations, 2010.- 1015 с. : ил.

25

Roman, S.       Access Database Design and Programming [Text] / Steven Roman.- 3rd ed.- Mumbai [etc.]: Shoff Publishers & Distributors PVT. LTD : O'REILLY, 2011.- 425, [2] с

25

Beizer, B.        Software Testing Techniques [Text] / Boris Beizer.- 2nd ed.- New Delhi: Dreamtech Press, 2013.- 550 с.

25

Hoozer Jr., L.Michael Van.    Visual InterDev 6 in 21 Days [Text] / L.Michael Van Hoozer Jr.- NewDelhi: Techmedia, 1998.- 575 с

25

Pusuluri, N.R.             Software Testing Concepts and Tools [Text]: (WinRunner, QTP, LoadRunner and TestDirector) / Nageswara Rao Pusuluri.-NewDelhi: DreamtechPress, 2013.- 462 с. : ил.

        30

Pressman, Roger S.    Software Engineering [Text]: A Practitioner's Approach / Roger S. Pressman.- 6th ed., 8th reprint.- New Delhi: McGraw-Hill Education (India) Private Limited, 2013.- 912 с.

25

Pekowsky, L. Java Server Pages [Text] / Larne Pekowsky.- 2nd ed.- New Delhi: Pearson, 2008.- 347 с.

30

Loney, K.       Oracle Database 11 g: The Complete Reference [Text] / Kevin Loney; ORACLE.- 12th reprint.- New Delhi: McGraw-Hill Education (India) Private Limited, 2013.- 1334 с.

30

Forouzan, Behrouz A.            Data Communications and Networking [Text] / Behrouz A. Forouzan.- 5th ed.- New Delhi: McGraw-Hill Education (India) Private Limited, 2013.- 1226 с

30

Lee, W. Android Application Development Cookbook [Text]: 93 Recipes for Building Winning Apps / Wei-Meng Lee.-Reprint.- NewDelhi: WileyIndiaPvt. Ltd., 2013.- 385 с. : ил.

25

Lee, W. Beginning iOS 5 Application Development [Text] / Wei-Meng Lee.- NewDelhi: WileyIndia Pvt., 2012.- 627 с.

30

ASP.NET 4.0 Projects. Black Book [Text] / Kogent Learning Solutions Inc.- NewDelhi: DreamtechPress, 2013.- 641 с

30

Java 6 and J2EE 1.5 (Java EE5) Black Book [Text] / Kogent Learning Solutions Inc.- New Delhi: Dreamtech Press, 2013.- 835 с. : ил.

28

Jain, S. Microsoft Windows 8: Training Guide / Satish Jain, mbrish K. Rai, M. Geetha.- 1st ed.- New Delhi: BPB Publcations, 2013.- 314 с\

30

Gupta, V. Comdex Multimedia and Web Design Course Kit/ Vikas Gupta.- New Delhi: Dreamtech Press, 2013.- XVI, 496 с

30

Witherspoon, C. Sams Teach Yourself Linux in 24 Hours [Text] / Craig Witherspoon, Colleta Witherspoon.- 3rd ed.- New Delhi: Techmedia, 2000.- 411 с.

30

Bayross, I. Mastering Database Technologies [Text] / Ivan Bayross.- Reprinted.- New Delhi: BPB Publcations, 2011.- 460 с

30

Petersen, R. Linux: The Complete Reference [Text] / Richard Petersen.- 6th ed., 14th reprint.- New Delhi [etc.]: McGraw-Hill Education (India) Private Limited, 2013.- 830 с.

30

Web Technologies HTML, JavaScript, PHP, Java, JSP, XML and AJAX [Text]: Black Book / Kogent Learning Solutions Inc.- New Delhi: Dreamtech Press, 2013.- 1354 с.

30

Visual Basic 2010 Programming. Black Book [Text] / Kogent Learning Solutions Inc.- New Delhi: Dreamtech Press, 2013.- 1686 с. : ил

30

Godbole, Nina S.       Software Quality Assurance [Text]: Principles and Practice / Nina S. Godbole.- 8th reprint.- NewDelhi [etc.]: NarosaPublishingHouse, 2012.- 419 с.

30

Java Server Programming Java EE6 (J2EE 1.6) [Text]: Black Book / Kogent Learning Solutions Inc.- New Delhi: Dreamtech Press, 2013.- 1335 с

60

7

Экология

Davletova S.K. Ecology and ecosustainable development: Textbook. – Almaty Management University. 2014. – 240 p.

2

Azimbayeva G.T. Organic Chemistry:  Textbook. – Almaty.2016.– 313 p.

5

Mukatayeva Zh. S. Chemical Ecology:  Textbook. – Almaty.2016.–308 p.

5

Besterekov U.B., Seitmagzimova G.M., Yeskendirova M.M. Chemistry and  Technology of Inorganic Substances. - Textbook. – Almaty.2016. – 412 p.

5

Nasarbekova S., Tukibayeva A., Kurbanbekov K., Nasarbek U. Inorganic chemistry. - Textbook. – Almaty.2016.– 268 p.

5

Zh.A. Shokybayeva. Z.O. Onerbayeva. G.U. Ilyassova. Teaching methods on chemistry: Textbook. – Almaty.2016. – 271 p.

5

Seitenova G.Zh., Turtubayeva M.O. Organic chemistry. - Textbook. – Almaty.2016. – 213 p.

5

8

Педагогика и психология

K.K.Zhampeisova., N.N.Khan, A.N.Kosherbarva.  Pedagogy. - – Almaty.- 2016. – 390 p

10

G.Betti, F. Bettio, T. Georgiadis and Platon Tinios. Unegual Ageing in Europe. – Macmillan, 2015. – 187 p.

ISBN 978-1-349-48082-1.  50300 тенге.

1

G.S. McClellan, J. Stringer. The Handbook of  Student Affairs Administration.2016. – 671p.

ISBN: 978-0-7879-9733-5

2

Amanova I.K., Kamzanova A.T. Psychology: Textbook. – Almaty.2016. – 270p.

10

Movkebayeva Z.A., Iskakova A.T. Inclusive Education: Textbook. – Almaty.2016. – 236p.

5

Lifelong Learning. Continuous education for sustainable development. – Astana.2014. – 366p.

ISBN 978-601-7353-12-4

1

9

Экономика. Финансы.

A.Baldwin. Heroes E villains of Finanse the 50 most colourful characters in the history of finanse. – Wiley. – 2015. – 208 p. ISBN 978-1-119-03899-3. 7950 тенге.

1

Daniel Oto-Peralias, Diego Romero-Avila. Colonial Theories of Institutional Development. – Springer, 2017. – 146 p. ISBN 978-3-319-54126-6.  52000 тенге.

1

Trevor Williams, V. Turton. Trading Economics. A Guide Economic statistics for Practitioners and Studenrs. – Willey, 2014. – 262 p.

ISBN 978-1-118-76641-5.  35280 тенге.

1

Karim Ginena, Ashar Hamid. Foundations of Shari ah Governance of Islamic Banks. – Willey.2015. – 383 p.

ISBN 978-1-118-46077-1.   35280 тенге.

1

Suren Basov, M.I.Bhatti. Islame Finance in the light of modern Economic theory. – Macmillan, 2016. –

ISBN 978-1-137-28661-1.  40500 тенге.

1

J.E. Stiglitz and M.Gusman. Contemporary issuea in Macroeconomics. – Macmillan, 2016. – 203 p.

ISBN  978-1-137-52957-2.  23 200 тенге.

1

J.E. Stiglitz and M.Gusman. Contemporary issuea in Macroeconomics. – Macmillan, 2016. – 203 p.

ISBN  978-1-137-52933-1.  78020 тенге.

1

Kees Koedijik, Alfred Slager. Investment Beliefs. A positive Approach to institutionai investing,2016. – 187 p. ISBN 978-0-230-28493-7

1

B.Ermekbaeva, R. sagieva, R. Doszan. Taxes and Taxation: Educational manual. – Almaty. 2017. – 122 p.

10

M.A.Ei-Camal and Amy Myers Jaffe. Oil, Dollars, Debt and Grises. - Cambridge U.P.,2016. – 217p.

ISBN: 978-0-521-72070-0

1

Bekzhanova T.K., Yeshpanova D.D., Anshayeva D.I., Omarova A.I. Assessment of the Development of the digital Economy of Kazakhstan. Monograph. – Flmaty, 2018. – 138p.

1

Bekzhanova T.K., Yeshpanova D.D. System of national  Accounts: theory and practice: A Training Manual. – Almaty. 2017. – 164 p.

1

W.Edwards Deming. The New Economics for industry, Government, education. – London, 2016. – 247 p.

ISBN 978-0-262-54116-9

1

David H. Bangs. Business planning Guide. – Chicago,.1995. – 208p. ISBN 0-936894-96-2

1

Robert G.Picard. The Economics and Financing of  Media Companies.2011. – 273p.

ISBN: 978-0-8232-3257-4

5

M.J.Barr, G.S. McClellan. Budgets and Financial Management in Higher Education, 2016. – 205 p.

ISBN: 978-0-470-61620-8

3

J.E. Stiglitz. Freefall America. Free markets and the sinking of the world Economy, 2016. – 443 p.

ISBN: 978-0-393-33895-9

5

Alzhanova N.Sh. Financial Management: Educational manual. – Almaty. 2014. – 135 p.

10

Alinov M.SH. Fundamentals of green economy. - Textbook. – Almaty.2017/ - 304 p.

2

V.D.Ly, Hamzaeva A.V. General Course of Finance: educational manual. – Almaty. 2014. – 314 p.

10

Seitenova G., Ilchubayeva R. Machines and apparatures of oil and gas processing. - Textbook. – Almaty.2016. – 331 p.

5

Nigo Van der Wilst. Finance  a Guantitative  introduction, 2017. – 431 p.

1

Mukhamediyev B.M., Mukhamediyeva A.B. MICROeconomics: A texbook. – Almaty.2015. – 265 p.

10

Jakob de Haan, Sander Oosterloo, Dirk Schoenmaker. Financial Varkets and Institutions, 2015. – 528 p.

1

Alan J. Auerbach, James R. Hines Jr, Joel Slemrod. Taxing Corporate Income in the 21 st Century, 2007. – 408p.

1

Government support innovative entrepreneurship: Монография, Monograph/A.Toxanova. – Astana.2017. – 130p.

2

J.E.Hartshorn. Oil Trade: Politics and Prospects – Cambridge U.P.  2015. – 305 p.

ISBN: 978-0-521-14745-3

1

Nurgazina A.M., Assilova A.S. Monetary and Credit Policy: Tutorial. – Almaty. 2017. – 266 p.

10

Marek Capinski, Tomasz Zastawniak. Mathematics for Finance. – Springer.2011. – 336p.

ISBN: 978-0-85729-081-6

1

Max Kuhn, Kjell Johnson. Applied predictive modeling. – Springer.2013. – 600p.  ISBN: 978-1-4614-6848-6

1

Hans-Jurgen Andrev, K.Golsch, A. W. Schmidt. Applied Pantl Data Analysis for Economic and social surveys. – Springer.2013. – 326p.

ISBN: 978-3-642-32913-5

1

M.T.Zholamanova, Doszhan R.D. Money, money circulation and credit: educational manual. – Almaty. 2015. – 217 p.

10

Kondybayeva S.K. Innovative Entrepreneurship: Educational manual. – Almaty. 2017. – 125 p.

10

R.E.Janshanlo, G.A.Alimbekova. Analysis of cash flows of the organization: educational manual. – Almaty. 2016. – 148 p.

10

10

Дизайн

Liza Danae Dayley. Photoshop CS3 Extended Video and 3D. – Wiley Publishing,2016. – 442 p.

ISBN: 978-0-470-24181-3

1

Sham Tickoo. Exploring Digital Modeling Using 3 ds Max and Maya 2015- USA.2015.

1

Sham Tickoo. Autodeck Maya 2015.- USA.2015.

F Comprehensive Guide.

1

11

Английский язык. Учебный процесс

Адамбалинова Б.К., Айсултанова К.Ф., Атабаева Г.К. Ағылшын тілі: Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: Қазақ университеті,2015. – 37 б.

20

Akchalova B.N., Tleugabulova Z.A. Business English Tests. – Almaty.2016. – 124 p.

15

Г.В. Бочарова, Е.В.Никошкова, З.В. Печкурова, М.Г.Степанова. Английский язык для психологов: Учебное пособие. 3- издание. – М.: Флинта, 2015. – 576 стр. ISBN: 978-5-89349-619-2

10

G.T.Okusheva, A.A.Muldagalieva. English for students of Economic Specialties: Methodical manual. – Almaty.2017. – 86 p.

10

Методическая разработка по английскому языку – English speaking countries tests. – Алматы: Қазақ университеті,2011.– 65 с.

20

C. Oxenden. New English File  Intermediate Class Audio CDs . - Oxford. 2017.

1

C. Oxenden. New English File  Intermediate Work Book. Oxford. 2017.- 79 стр. CD.

25

C. Oxenden. New English File  Intermediate Student s Book. Oxford. 2017.- 159 стр.

25

C. Oxenden. New English File  Intermediate Teacher s Book. Oxford. 2017.- 231 стр. CD.

1

C. Oxenden. New English File Pre – Intermediate Work Book. Oxford. 2013.- 79 стр. CD.

50

C. Oxenden. New English File Pre – Intermediate Student s Book. Oxford. 2013.- 159 стр.

50

C. Oxenden. New English File Pre – Intermediate Teacher s Book. Oxford. 2012.- 231 стр. CD.

2

Chris Redson, Gillie Cunningham. Face 2Face. Elementary Students Book, 2015 + DVD-ROM

20

Chris Redson, Gillie Cunningham. Face 2Face. Intermediate  Students Book, 2013 + DVD-ROM

20

Chris Redson, Gillie Cunningham. Face 2Face.

Pre-Intermediate Students Book, 2016 + DVD-ROM

20

Nick Robinson.   Cambridge  English  for Marketing, 2017. + Audio CD.

10

Gate Farrall, Marianne Lindsley.  Professional English in USE  Marketing, 2017.

10

Arthur Mckeown, Ros Wright. .  Professional English in USE Management, 2011.

10

Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre.  Professional English in USE ICT, 2016.

10

Ian Mackenzie.   English for  Business Studies. Student s Book. 2017.

20

Ian Mackenzie. Professional English in USE  Finance, 2017. – 140p.

10

Ian Mackenzie. English for   the Financial Sektor.  Student s Book. 2016. – 158 p.

10

Tamzen Armer. Cambridge  English  for Scientists. 2015. – 128 p. + CD

10

Craig Thaine.  Cambridge  Academic English:  Student s Book. 2012. Intermediate. – 176 p.

20

 

 

Belmont University. Undergraduate Bulletin 2001-2002. – 2002. – 368p.

1

Richard Macandrew. Win dow on Britain. Video Guide. – 1999. – 40p.

1

Richard Macandrew. Win dow on Britain. Aktivity Book. -2000. – 48p.

1

Bill Van Patten. Foreign Language Learning A Research Perspective. – Cambrilge. – 179p.

1

Dave Morgan. A Short History of  the British People. – Leipzig.1974. – 201p.

1

Joon Van Maanen. Tales of the Field. – 173 p.

1

Peter Linev., Karen Vinev. Handshake a course communicftion: Teacher s Book. – 1997. – 175p.

1

Selly John. Oxford Guide to effectife Writing and Speaking. – Jxford university press. – 312 h.

1

 Tom Hutchinson. Hotline Intermediate. Student s book. – Oxford university press. – 1993. – 127 p.

1

Эккерсли К.Е. Английский для всех: В 4-х книгах. Книги1,2,3,4. – М.: Дело, 1992. – 319 стр.

4

Sarbayeva R.E., Makisheva M.K., Duiseyeva L.A. English for Economists: Educational manual. – Almaty, 2015. – 154 p.

20

11

Художественная литература на английском языке

Американская новелла ХІХ века. На англ. языке: составитель: Я.Н. Засурский. – М.:, 1978. – 448 стр.

1

Arcer Jeffry. Not Apenny more, nota penny less. – Coronet Books. – 1986. -255 p.

1

Arthur Haily. In High Places. – In pan Books.

1

Dmitriyev Yuri. Man and animals. – M.:1984.- 311p.

1

Marris J.J. Gideon S Week. – Ростов на Дону:Феникс, 1995. – 256 стр.

1

Siff Linda. The responsible Reader. – new York, St. Martin, s Press. – 149p.

1

M.K. Gandhi  An Autobiography. – Penguin Books.2001. – 454 p. ISBN 978 – 0 – 141 – 18686 - 3

1

Sylvia Plath. The Bell Jar.

ISBN 978 – 0 – 571 – 22616 - 0

1

The Autobiography of Martin Luther King, JR.

ISBN 978 – 0 – 349 – 11298 – 5.

1

12

Немецкий язык

Mari Lajos, Karoly Hemso. Wild – und Fischgerichte mit 33 Farbfotos. – Budapesr. – 64p.

1

Britain. Aspects political and social life. – Berlin, 1984. – 147p.

13

Польский язык

Ewa Gwardzinska, A.werner, J. Wierzbiski. Politika Celna. Ekonomia. Pravo. Praktyka. – 2014. – 527 s.

ISBN 978-83-934205-6-8.

1

Nacionalni plan aktivnosti za prava I interese djece od 2006. Do 2012. Godine. – Zagreb. 2006. – 276 str.

ISBN 953-99892-8-0

1

Dobrostaw Kobielski. Warszawa  z  lotu  ptaka. -  Warszawa.1971. -

1

 

 

Книги на английском языке

 

Кітаптардың атауы

қазақ тіліне аударылғаны

 

Название книг,

переведенных на русский язык

 

Ақпараттық жүйе / Информационная система / Information system

1

Roger s Pressman

Software engineering: a practitioner’s approach.- New Delhi, 2013

Роджерс Прессмен

Бағдарламалық қамсыздандыруды дамыту: тәжірибеге қол жеткізу.- New Delhi, 2013

Роджерс Прессмен

Разработка программного обеспечения: подход практикующего.- New Delhi, 2013

2

Pradeer K. Sinna,

Priti Sinna

Foundations of computing.-BPB Publications, 2013

Прадеер К. Синна,

Прити Синна

Есептеу негіздері.-BPB Publications, 2013

Прадеер К. Синна,

Прити Синна

Основы вычислительной техники.-BPB Publications, 2013

3

Behrouz A. Forouzan

Data communications and networking.- New Delhi, 2013

Беруз А. Форозан

Деректерді беру және желілер.- New Delhi, 2013

Беруз А. Форозан

Передача данных и создание сетей.- New Delhi, 2013

4

Kevin Loney

Oracle database 11g: the complete reference.- New Delhi, 2013

Кевин Лони

Oracle 11g дерекқоры: толық анықтама.- New Delhi, 2013

Кевин Лони

База данных Oracle 11g: полная ссылка.- New Delhi, 2013

5

Web technologies: HTML, JavaScript, PHP, Java, XML and AJAX.-Dreamtech Press, 2013

Веб-технологиялар: HTML, JavaScript, PHP, Java, XML және AJAX.-Dreamtech Press, 2013

Веб-технологии: HTML, JavaScript, PHP, Java, XML и AJAX.-Dreamtech Press, 2013

6

Java Server: progpamming Java EE6 (J2EE 1.6) .-Dreamtech Press, 2013

Сервер Java: Java EE6 (J2EE 1.6) бағдарламалау.-Dreamtech Press, 2013

Сервер Java: Java EE6 (J2EE 1.6) программирование.-Dreamtech Press, 2013

7

Java 6 and J2EE 1.5 (Java EE5) .-Dreamtech Press, 2013

Java 6 және J2EE 1.5 (Java EE5) .-Dreamtech Press, 2013

Java 6 и J2EE 1.5 (Java EE5) .-Dreamtech Press, 2013

8

ASP.HET 4.0 projects (covers .HET 3.5 and .NET 4.0 codes) .-Dreamtech Press, 2013

ASP.HET 4.0 жобалар (.HET 3.5 қақпақтар және .NET 4.0 кодтары) .-Dreamtech Press, 2013

ASP.HET 4.0 проектов (обложки .HET 3.5 и коды.NET 4.0) .-Dreamtech Press, 2013

9

Richard Petersen

Linux: the complete reference.- New Delhi, 2013

Ричард Петерсен

Linux: толық анықтама: 6-шы басылым.- New Delhi, 2013

Ричард Петерсен

Linux: полная ссылка 6-ое издание.- New Delhi, 2013

10

Wei-Meng Lee

Beginning iOS 5 application development.-Willey, 2012

Вэй-Мэн Ли

IOS 5 бағдарламаларын әзірлеуді бастау.-Willey, 2012

Вэй-Мэн Ли

Начало разработки приложений iOS 5.-Willey, 2012

11

L. Michael Van Hoozer, Jr

Visual InterDev 6 in 21 Days: teach Yourself.- New Delhi, 2013

Л. Майкл Ван Хоузер

21 күнде Visual InterDev 6: Өзіңді үйрет.- New Delhi, 2013

Л. Майкл Ван Хоузер

Visual InterDev 6 за 21 день: научить себя.- New Delhi, 2013

12

Nina s Godbole

Software quality assurance: principles and practice.- Narosa Publishing House, 2012

Нина Содболе

Бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасын қамтамасыз ету: принциптері мен практикасы.- Narosa Publishing House, 2012

Нина Содболе

Обеспечение качества программного обеспечения: принципы и практика.- Narosa Publishing House, 2012

13

E. Balagurusamy

Programming Java.- New Delhi, 2013

Э. Балагурусами

Java бағдарламалау.- New Delhi, 2013

Э. Балагурусами

Программирование Java.- New Delhi, 2013

14

Wei-Meng Lee

Android application development cookbook: 93 recipes for building winning APPS.- Wiley,2014

Вэй-Мэн Ли

Android қосымшаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулық: жеңімпаз APPS құрастыру үшін 93 рецепт.- Wiley,2014

Вэй-Мэн Ли

Руководство по разработке приложений для Android: 93 рецепта для создания выигрышной APPS.- Wiley,2014

15

Boris Beizer

Software testing techniques.- Dreamtech Press, 2013

Борис Бейзер

Бағдарламалық қамтамасыз етудің тестілеу әдістері.- Dreamtech Press, 2013

Борис Бейзер

Методы тестирования программного обеспечения.- Dreamtech Press, 2013

16

Nageswara Rao Pusuluri

Software testing concepts and tools: WinRunner, QP, LoadRunner, and TestDirector.- Dreamtech Press, 2013

Наджвара Рао Пусулури

Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу тұжырымдары мен құралдары: WinRunner, QP, LoadRunner және TestDirector.- Dreamtech Press, 2013

Наджвара Рао Пусулури

Концепции и инструменты тестирования программного обеспечения: WinRunner, QP, LoadRunner и TestDirector.- Dreamtech Press, 2013

17

Ivan Bayross

Mastering database technologies.-BPB Publications, 2011

Иван Байросс

Дерекқор технологияларын меңгеру.-BPB Publications, 2011

Иван Байросс

Освоение технологий баз данных.-BPB Publications, 2011

18

Rajib Mall

Fundamentals of software engineering.- New Delhi, 2013

Ражиб Малл

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу негіздері.- New Delhi, 2013

Ражиб Малл

Основы разработки программного обеспечения.- New Delhi, 2013

19

Craig & Colleta Witherspoon

Lunix in 24 Hours: teach yourself.- New Delhi, 2000

Крейг және Коллета Уизерспун

24 сағат ішінде Linux: өзіңізді үйретіңіз.- New Delhi, 2000

Крейг и Коллета Уизерспун

Lunix за 24 часа: научи себя.- New Delhi, 2000

20

Steven Roman

Access database: design e programming.-New Delhi, 2000

Стивен Роман

Access дерекқоры: дизайнды бағдарламалау.-New Delhi, 2000

Стивен Роман

Доступ к базе данных: дизайн программирования.- New Delhi, 2000

21

Larne Pekowsky

Java server pages.- First Impression, 2008

Ларн Пековски

Java серверінің беттері.- First Impression, 2008

Ларн Пековски

Страницы сервера Java.- First Impression, 2008

22

Prof. Satsh Jain

Ambrish K. Rai, M. Geetha

Microsoft Windows 8: training guide.-BPB Publications, 2013

Сатс Джайн, Амбриш К. Рай, М. Гита

Microsoft Windows 8: оқыту нұсқаулығы.-BPB Publications, 2013

Сатс Джайн, Амбриш К. Рай, М. Гита

Microsoft Windows 8: руководство по обучению.-BPB Publications, 2013

23

Vikas Gupta

Comdex multimedia and Web design course kit.- Dreamtech Press, 2013

Викас Гупта

Comdex мультимедиалық тасымалдау және веб-дизайн жинағы.- Dreamtech Press, 2013

Викас Гупта

Комплект для передачи мультимедиа Comdex и веб-дизайна .- Dreamtech Press, 2013

24

Vikas Gupta

Comdex computer course kit: Windows 7 with Office 2010.- Dreamtech Press, 2013

Викас Гупта

Comdex компьютерлік курс жиынтығы: Windows 7 Office 2010.- Dreamtech Press, 2013

Викас Гупта

Комплект компьютерных программ Comdex: Windows 7 Office 2010.- Dreamtech Press, 2013

 

Экономика

1

Martin Gusman

Contemporary issues in macroeconomics: lessons from the crisis and beyond / edited by Joseph E.. Stiglitz.-2016

Мартин Гусман

Макроэкономикадағы қазіргі заманғы мәселелері: дағдарыс және одан кейінгі сабақ / жалпы ред. басқ. Джозефа Э. Стиглица.-2016

Мартин Гусман

Современные проблемы макроэкономики: уроки кризиса и за ее пределами / под ред. Джозефа Э. Стиглица.-2016

2

Lin See-Yan

The global economy in turbulent times.- Wiley, 2015

Лин-Зее-Ян

Турбулентті кезеңдегі жаһандық экономика.- Wiley, 2015

Лин-Зее-Ян

Глобальная экономика в условиях турбулентности.- Wiley, 2015

3

Trevor Williams,

Victoria Turton

Trading economics: a guide to economic statistics for practitioners and students.- Wiley,2014

Тревор Уильямс,

Виктория Тертон

Сауда Экономика: тәжірибеші мамандар мен студенттерге арналған экономикалық статистикалық нұсқаулық.- Wiley,2014

Тревор Уильямс,

Виктория Тертон

Экономика торговли: руководство по экономической статистике для практиков и студентов.- Wiley,2014

4

Elena G. Popkova

Yakov A. Sukhodolov

Foreign trade as a factor of economic growth: Russian-Chinese foreign trade cooperation.-Springer, 2017

Елена Г. Попкова

Яков А. Суходолов

Экономикалық өсу факторы ретінде сыртқы сауда: Ресей-Қытай сыртқы сауда ынтымақтастығы.-Springer, 2017

Елена Г. Попкова

Яков А. Суходолов

Внешняя торговля как фактор экономического роста: Российско-китайское внешнеторговое сотрудничество.-Springer, 2017

5

David J. Powell

The trader’s guide to the Euro area: economic indicators, the ECB and the Euro crisis.- Wiley: Bloomberg Press, 2013

Дэвид Дж. Пауэлл

Еуро аймағына арналған сауда-саттықтың нұсқаулығы: экономикалық көрсеткіштер, ЕЦБ және Еуро дағдарысы .- Wiley: Bloomberg Press, 2013

Дэвид Дж. Пауэлл

Руководство трейдера к еврозоне: экономические показатели, ЕЦБ и еврокризис.- Wiley: Bloomberg Press, 2013

6

Chunlei Tang

The data industry: the business and economics of information and big data.- Wiley, 2016

Ханли Тен

Деректер индустриясы: іскерлік, экономикалық ақпарат және үлкен деректер.- Wiley, 2016

Ханли Тен

Индустрия данных: бизнес, экономика информации и большие данные.- Wiley, 2016

7

Ken Moak

Developed nations and the economic impact of globalization.- Canada: Palgrave Macmillan,, 2017

Кен Моак

Дамыған елдер мен жаһанданудың экономикалық әсері.- Canada: Palgrave Macmillan, 2017

Кен Моак

Развитые страны и экономическое влияние глобализации.- Canada: Palgrave Macmillan, 2017

8

Birgit Bednar-Friedi

Jorn Kleinert

Dynamic approaches to global economic challenges.- Springer, 2016

Биргит Беднар-Фрейди

Әлемдік экономикалық қиындықтарға динамикалық көзқарас.- Springer, 2016

 

Биргит Беднар-Фрейди

Динамические подходы к глобальным экономическим вызовам.- Springer, 2016

 

9

Anthony J. Evans

Markets for managers: a managerial economics primer.- Wiley, 2014

Энтони Дж. Эванс

Менеджерлер үшін нарық: басқару экономикасы маманы .- Wiley, 2014

Энтони Дж. Эванс

Рынки для менеджеров: руководство по экономике.- Wiley, 2014

10

Daniel Oto-Peralias

Diego Romero-Avila

Colonial theories of institutional development: toward a model of styles of imperialism.- Springer, 2017

Даниэль Ото-Пералис

Диего Ромеро-Авила

Институционалдық дамудың колониялық теориясы: империализм стилінің үлгісі бойынша.- Springer, 2017

Даниэль Ото-Пералис

Диего Ромеро-Авила

Колониальные теории институционального развития: к модели стилей империализма.- Springer, 2017

11

Amandine Crespy

Welfare markets in Europe: the democratic challenge of European inteqration.- Palgrave Macmillan, 2016

Амандин Креспи

Еуропадағы әлеуметтік нарықтар: еуропалық интеграцияның демократиялық талабы.- Palgrave Macmillan, 2016

Амандин Креспи

Рынки благосостояния в Европе: демократический вызов европейской интеграции.- Palgrave Macmillan, 2016

12

Giannii Betti, Francesca Bettio, Thomas Georgiadis and Platon Tinios

Unequal ageing in Europe: women’s inderendence and pensions.- Palgrave Macmillan, 2015

Джанни Бетти, Франческа Беттио, Томас Георгиадис и Платон Тиниос

Еуропадағы біркелкі емес қартаю: әйелдердің қабілетсіздігі мен зейнетақы.- Palgrave Macmillan, 2015

Джанни Бетти, Франческа Беттио, Томас Георгиадис и Платон Тиниос

Неравное старение в Европе: неспособность женщин и пенсия.- Palgrave Macmillan, 2015

 

Қаржы / Финансы / Finance

1

Suren Basov and

M. Ishaq Bhatti

Islamic finance in the lignt of modern economic theory.- Palgrave Macmillan, 2016

Сура Базов,

М. Исхак Бхатти

Қазіргі заманғы экономикалық негізінде исламдық қаржыландыру.-2016

Сурен Басов,

М. Исхак Бхатти

Исламские финансы в современной экономической теории.-2016

2

Felix I. Lessambo

International financial institutions and their challenges a global guide for future methods.- Palgrave Macmillan, 2015

Феликс И. Лессибо

Халықаралық қаржы институттары мен олардың міндеттері - болашақ әдістері бойынша жаһандық нұсқаулық.- Palgrave Macmillan, 2015

Феликс И. Лессибо

Международные финансовые институты и их вызовы - глобальное руководство для будущих методов.- Palgrave Macmillan, 2015

3

Giancarlo Gandolfo

International finance and open-economy macroeconomics.- Berlin: Springer, 2016

Джанкарло Гандольфо

Халықаралық қаржы және ашық экономика макроэкономикасы.- Берлин: Springer, 2016

Джанкарло Гандольфо

Международная экономика и макроэкономика открытой экономики.- Берлин: Springer, 2016

4

Karim Ginena

Azhar Hamid

Foundations of Shari’ah governance of Islamic banks.- Creat Britain, 2015

Карим Джинен

Ажар Хамид

Ислам банктерінің шариғат басқару негіздері.- Ұлыбритания, 2015

Карим Джинен

Ажар Хамид

Основы шариатского управления исламскими банками.- Великобритания, 2015

5

A. Baldwin

Heroes & Villains of finance: the 50 most colourful characters in the history of finance.- Creat Britain, 2015

Болдуин А.

Қаржыгерлердің кейіпкерлері: қаржы тарихындағы ең көрнекті 50 кейіпкерлер.- Ұлыбритания, 2015

Болдуин А.

Герои и злодеи финансов: 50 самых ярких персонажей в истории финансов.- Великобритания, 2015

6

Bharat Kolluri

Michael J. Panik

Rao Singamsetti

Introduction to quantitative methods in business with applications using Microsoft Office Excel.- Canada: Wiley, 2017

Майкл Дж. Паник

Rao Singamsetti

Microsoft Office Excel бағдарламасын қолдана отырып, қосымшалармен жұмыс істеудегі сандық әдістерге кіріспе.- Canada: Wiley, 2017

Майкл Дж. Паник

Rao Singamsetti

Введение в количественные методы в бизнесе с приложениями с использованием Microsoft Office Excel.- Canada: Wiley, 2017


Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!