Нашар көретіндерге арналған нұсқа

БАСЫЛЫМДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


«Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті» журналында ғылыми мақалаларын жариялау үшін, авторларға қойылатын талаптар 2018 ж.

 

Жалпы талаптар

Мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады. Ұсынылған қолжазба:

- академиялық және ғылыми құндылықтарды ұсыну;

- маңыздылығы мен ерекшелігі, сондай-ақ практикалық маңызы бар;

- осы тақырып бойынша бұрынғы зерттеулерге үлес қосу;

- мұқият оқылған және өңделген.

Журналда қолжазбалардың келесі түрлері ұсынылуы мүмкін:

• түпнұсқалық ғылыми мақала, ол түпнұсқалық эксперименталды зерттеудің қорытынды есебі болып табылады;

• журналдың саласына сәйкес келетін проблеманы теориялық зерттеуге арналған теориялық жұмыс;

• журналдың шкаласына сәйкес келетін және ғылыми басылымдардың материалдарына негізделген белгілі бір ғылыми проблеманы зерттеу болып табылатын шолу құжаты;

• іс-шара туралы қысқаша коммуникационндық мақала  (конференция, семинар, көрме, маңызды монография шығарылымы) журналдың көлеміне сәйкес келетін.

            Автор көрсетеді:

            ӘОЖ - ғылым, әдебиет және өнер туындыларын, мерзімді басылымдарды, құжаттардың әртүрлі түрлерін жүйелеу және карточкалық файлдарды ұйымдастыру үшін бүкіл әлемде пайдаланылатын ақпараттың әмбебап ондық жіктемесі жүйесіне негізделген. Қолжазбаның жоғарғы сол жақ бұрышында көрсетіледі.

            ҒТАМР - Электронды каталогқа құжаттарды жүйелендіру үшін пайдаланылатын ғылыми-техникалық ақпараттың Мемлекеттік рубрикаторы негізінде. ҒТАМР өз тақырыбыңыз бойынша мына сайттардан таба аласыз: http://grnti.ru/ немесе http://lib.gup.kz

Қолжазбаның жоғарғы сол жақ бұрышында көрсетіледі.

            ӘОЖ және ҒТАМР-дан басқа сіз JEL классификациясы бойынша кодтарды белгілей аласыз (JEL классификациясы). Автормен көрсетілген кодтар зерттеу саласын нақты көрсетуге тиіс. Автор JEL классификациялық кодтарын екі немесе үш бағыт бойынша зерттей алады. JEL жіктеуішінің кодтарын http://nfmte.com/assets/docs/jel.doc сайтынан табуға болады.

            JEL кодтары кілт сөздерден кейін көрсетіледі(кілт сөздер үш тілде жазылады: қазақ, орыс, ағылшын).

            Автор (лар)

            Мақала тақырыбының жоғарғы оң жақ бұрышында автордың аты – жөні (авторлардың) көрсетіледі. Авторлардың аты-жөнінен кейін жазылуы керек: академиялық дәрежесі және ғылыми атағы, жұмыс орны, қала (шетелдік авторлар үшін, сондай-ақ қаласы көрсетіледі). Ұйымның немесе мекеменің аты атау септігінде және атауы қысқартусыз толық болуы керек. Сондай-ақ авторлар электронды мекен-жайларын көрсетуі керек.

Егер бірнеше автор болса, онда олар мақаланың атауында олардың айтылу тәртібі туралы шешім қабылдайды (ұсынылған нұсқа зерттеуге қосқан үлесіне байланысты). Авторлар тізіміне зерттеуге нақты қатысқан және оның мазмұны үшін толық жауапкершілік алатын адамдар ғана кіреді.

            Мақала тақырыбы

Мақала тақырыбы зерттеу тақырыбына және оның мазмұнына толығымен сәйкес келуі керек. Ол қысқаша және нақты болуы керек (10 сөзден көп емес). Сонымен қатар, ол оқырманның назарына тартымды және ғылыми стильде жазылуы керек. Зерттеу объектісін көрсеткен кезінде оны нүкте немесе жақша арқылы анықтау рұқсат етіледі. Жалпыға ортақ қабылданған және танымалдылардан басқа, қысқартуларды пайдалану ұсынылмайды.

           

            Мақаланың құрылымы

           Қолжазбаның материалы «жалпыдан жалқыға» принципі бойынша негізделуі керек.

Мақала халықаралық стандарттарға сәйкес келетін келесі бөлімдерден тұрады (бұл қосымша бөлімшелердің болуын жоққа шығармайды):

            Аңдатпа

Мақала келесі алгоритм арқылы жазылуы керек: алғашқы екі немесе үш сөйлем тақырыптың өзектілігін көрсетуі керек; зерттеу мақсаты мен объектісін; зерттеу әдіснамасын (әдістерін) сипаттау керек (теориялық зерттеулер үшін - оның теориялық негіздері); Алынған нәтижелер және олардың практикалық мәні сипатталады.

Сонымен қатар, әрбір мәлімдеме алдыңғы мәлімдемемен логикалық түрде сәйкес келуі керек. Зерттеу жұмысының тезисінде сандық нәтижелерді қолдану ұсынылады. Зерттеу жұмысының аңдатпасында автор тек талқыланатын мәселелерді көрсете алады, нәтижесіз.

            Мақалада автор зерттеуге немесе басқа да ақпарат көздеріне сілтеме жасамауы керек, немесе кестелер мен суреттерді пайдаланбау қажет. Мәтін қысқа және жаңаша болуы керек. Мақала мәтінінен сөйлемдерді қолдану орынсыз. Сонымен қатар, мақалада жоқ ақпарат аңдатпада ұсынылмау қажет. Сөздердің саны орташа 150-200 немесе 7-10 сөйлем болуы керек.

            Аңдатпа мақала тілінде жазылады (мақала басында), мақала соңында әдебиеттер тізімінен кейін, аңдатпа  қазақ / немесе орыс / немесе ағылшын тілінде (мақаланың негізгі тіліне байланысты) жазылу керек .

            Кілт сөздер

            Кілт сөздердің мақсаты - оқырманға мақаланың мазмұнын түсіну. Олар зерттеу саласын көрсетуі қажет. Кілт сөздер саны орташа 5-10 болуы керек. Сөйлем болмауы керек, тек сөздер немесе сөз топтары ғана. Егер зерттеу объектісі мақала атауында (ел, аймақ) айтылмаса, оны кілт сөздердің тізіміне қосуға болады. Мақаланың тақырыбынан сөздерді көшірудің қажеті жоқ.

            Кіріспе

            Кіріспеде зерттеудің ғылыми сұрақтары, өзектілігі, мақсатын мен міндеті көрсетілуі тиіс. Мақсат – зерттеудің қысқа әрі нақты нысандағы негізгі нәтижелерді сипаттайды. Мақсат мақаланың атын көшірмеуі керек.

Автор осы зерттеу жүргізілген мәселені анықтауы керек. Кіріспе ұзақ болмау керек, автор кестелер мен фигураларды пайдаланбауға тиіс. Кіріспе зерттеу әдістерін сипаттайды. Зерттеудің әдістері (әдістемесі) қысқаша және нақты түрде сипатталады. Егер ұсынылған әдістер мен рәсімдер басқа жерде пайдаланылса, автор түпнұсқа көздерге сілтеме жасай алады.Теориялық жұмыс зерттеудің теориялық негіздерін, теорияларын, перспективаларын, формулаларын, теңдеулерін сипаттау керек. Егер мақалада жалпыға ортақ статистикалық рәсімдер қолданса, автор олардың мәнін сипаттамай , жай ғана оларды көрсетуге болады.

            Қолданылған әдебиет көздеріне шолу

            Мақала авторы жасалынған зерттеу жұмысына (мақалалар, монографиялар, есептер, диссертациялар және т.б.)  ұсынстар немесе мәселе көзін анықтап анализ жасау керек. Қолданылған әдебиеттер тізімі зерттеу мақсаттарына сәйкес келуі және зерттеудің гипотезасын анықтау үшін аналитикалық негізді сыни талдаудың нәтижелерін ұсынуы керек.

Қолданылған әдебиеттер тізімі Қазақстаның мәселелерін ғана емес (монографиялар, ғылыми мақалалар, соның ішінде университеттің қазіргі журналы), сондай-ақ мемлекеттен тыс мәселелерді қамту керек, яғни жаһандық деңгейде. Қажет болған жағдайда нормативтік-құқықтық актілер талданады.

            Мақала мәтінінің үзінділерін басқа авторларға сілтеме жасай отырып, басқа жұмыстардан алуға және олардың жұмысын әдебиеттер тізіміне қосу қажет емес. Автор плагиатқа жол бермей, этикалық және моральдық принциптерді сақтауға міндетті.

Әдебиеттерді талдай отырып, автор өз басылымдарын қолданып, оларға сілтеме жасай алады.

            Сондай – ақ интернет ресурстарға ссылка жасаудан аулақ болыңыз. Олар мақала ішіне және де нормативтік құжаттарға да байланысты (ГОСТ 7.1-2003 ж. қолданылған әдебиеттер тізімін рәсімдеуді көруге болады):

МЫСАЛЫ:

1. «Ақтөбе  қаласының бас жоспары». Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 қазандағы № 643 Қаулысы.[Электрондық ресурс]. – Қолжетімділік тәртібі: http//adilet.zan.kz.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пос./ О.И. Лаврушин,  О.Н. Афанасьева- 7-е изд.- М.: КНОРУС, 2013.- 360с.

3.Статистические бюллетени Национального банка Республики Казахстан [Электрондық ресурс].- Режим доступа: // http//www.nationalbank.kz/cont/Binder123.pdf.

4. Marshall A.(1980). The principles of Economics (Macmillan and Co., Ltd.). London: Macmillan and Co., Ltd. econlib.org.  Retrieved  from http//www.econlib.ord/library/Marshall/marP.html.

 

Негізгі бөлігі (талдау, нәтижелер және талқылау)

Қамтиды:

- Зерттеу процесінде алынған эмпирикалық немесе теориялық деректер. Сандарды, кестелерді, графиктерді, диаграммаларды пайдалану ұсынылады.

Мұнда авторлар немесе басқа ғалымдар алынған нәтижелерді ұсынуға болмайды. 

Қорытынды

Бұл бөлімде мақаланың негізгі идеялары, алынған нәтижелер және олардың жаңалықтары жазылады. Ұсыныстар, қорытындылар мен ұсынымдар зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге тиіс. Алынған нәтижелерді іс жүзінде пайдалану мүмкіндігін және болашақта ғылыми зерттеулерді жүргізу бағытын ұсынуға болады.

Бөлімдердің атауын (кіріспе, негізгі бөлімі, қорытынды әдебиеттер тізімін) мақалада көрсетілмейді.

Мақала мәтінінде әдебиет көздерге сілтеме міндетті түрде жасалынады. Қолданылған әдебиеттерге сілтемелер (сілтемелер) тік жақшаларда көрсетіледі.

Әдебиеттер тізімі және мәтін ГОСТ 7.1-2003 Мемлекетаралық стандарт бойынша жасалынады. Жалпы талаптар «Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі мемлекетаралық кеңесте қабылданған (2003 жылғы 2 шілдедегі №12 хаттама)».

 

Мақаланы рәсімдеу

Материалдар электронды түрде (жұмыстың атауы - автордың немесе авторлардың тегі мен аты-жөні), басылған мәтіннің бір данасын және төлем туралы түбіртекті қоса берілуге тиіс. Шетелдік авторлар материалдарын science.kuef.2017@mail.ru  электрондық поштасына жібере алады.

Мәтін WINDOWS XP немесе * .RTF (REACH TEXT FORMAT), Office 2007, Word 2007 редакторы, Times New Roman, A4 көлемі түрінде терілуі керек.

Көлемі - 6-8 бет басып шығарылған мәтін (2500 - 3500 сөз).

ӘОЖ(УДК) және ҒТАМР(ГРНТИ) парақтың жоғарғы сол жағында көрсетіледі. Парақтың оң жағында автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі және атағы, жұмыс орны, қала. Бас әріптермен парақтың ортасындағы мақала атауын, содан кейін аңдатпа (7-10 сөйлем немесе 150-200 сөз), содан кейін үш тілде кілт сөздерден кейін, JEL классификациясы бойынша кодты жазады .

Содан кейін қарапайым шрифтпен бір интервалдан кейін, мәтін (жоғарыда ұсынылған құрылымға сәйкес), тасымалданбастан басылуы керек. Қаріп өлшемі 14, жол аралығы біртекті, ені – 2 см, абзац – 1,25 см Формулаларды  (Microsoft Equation) бағдарлама бойынша еңгізуге болады.

Мақала мәтінінен кейін:

Қолданылған әдебиеттер тізімі

Аударылған аңдатпалар (ағылшын және орыс тілдерінде)

Мақала авторлары сыртқы және ішкі рецензияны ұсыну тиіс, сарапшылардың міндетті түрде академиялық (ғылыми) дәрежесі болуы керек.

Пайдаланбау керек:

 негізгі мәтінде қалың, көлбеу және асты сызылған шрифт;

 мәжбүрлі түрде сөйлемдерді, таңбаларды, беттерді тасымалдау;

 фотосуреттерді;

 түрлі-түсті элементтерді.

           

Мақалада Word бағдарламасында 3 кесте, 3 сызба (Word, топ) рұқсат етіледі.

Мақалаға қосымша:

Автор туралы ақпарат


Автордың аты-жөні

                                                                                                 

Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағы

Жұмыс орны, лауазымы

Оқу орны

Мақала тақырыбы

Бет саны

Ұсынылған мақалалардың саны

E-mail

Байланыс телефоны

Төлем түрі (пошта/банк арқылы аудару), сома


Барлық мақалалар редакция алқасының мүшелер тексеруінен өтеді, оған Қазақстан және шет елдердің жетекші ғалымдары кіреді. Қажет болған жағдайда мақала авторға қайта дұрыстауға немесе қабылданбауға жіберіледі. Редакция алқалары өз құқықтары шегінде мақаланы баспаға беруден бас тарта алады, егер құрылым мен дизайны талаптарға сәйкес келмесе.

 

Мақала мазмұны мен дизайны үшін мақала авторы жауапты болады.

ҚазЭҚХСУ ғылым жөніндегі комитетінің отырысында қаралды және мақұлданды

2018 жылғы 1 наурыздағы № 5 хаттама.

 Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Университет Нархоз
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!