«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы


«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» КАФЕДРАСЫНЫҢ МИССИЯСЫ МЕН СТРАТЕГИЯСЫ

 

1999 жылы Асатана қ. Т.Рыскұлов атындағы Қазақ экномикалық университеті жанында Экономика және қаржы инситуты ұйымдастырылған болған, сонымен «Менеджмент және дүниежүзілік қатынастар» кафедрасы э.ғ.к., доцент А.К.Хижинскиймен ашылған болатын.

2002 жылы «Менеджмент и маркетинг» кафедрасы құрылып, кафедраны талантты ұйымдастырушы э.ғ.д., профессор О.Т.Тулемисов басқарған. 2008ж. және 2009ж. Кафедра басшылары э.ғ.к., доцент К.К. Байгабулов, э.ғ.д., профессор А.О Темирбулатов болды.

2010 жылы «Менеджмент» кафедрасының меңгерушісі э.ғ.д., профессор, академик АЕН РК Турекулова Д.М болды, ол қазіргі уақытқа дейін қызмет атқаруда.

2010 жылы «Маркетинг және құқық» кафедрасы құрылып, 5В050511 «Маркетинг» және 5В030400 «Кеден ісі» мамандықтарын шығара бастады. Кафедра меңгерушісі экономика ғылымдарының кандидаты, доцент А.К.Дарибаева болды.

2017-2018 оқу жылында Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қайта құрастырылуына байланысты «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы құрылды. Кафедра меңгерушісі экономика ғылымдарының докторы, профессор Д.М.Турекулова.

Кафедрада 41 штаттық оқытушылар бар, олардың ішінде 11 ғылым докторлары, 11 ғылым кандидаттары және 7 PhD докторлары мен 12 магистрлер бар. Кафедра оқытушылары оқыту-әдістемелік қызметпен қатар, ғылыми жұмыстарды атқарады: халықаралық ғылыми бағдарламаларға қатысады, ғылыми мақаларларды жарыққа шығарады және ғылыми-практикалық конференцияларға қатысады.

«Менеджмент и маркетинг» кафедрасының миссиясына жастардың білім беру, зерттеу, интеллектуалдық және әлеуметтік жағдайларын жақсарту, сонымен қатар жоғарғы теориялық қана емес, практикалық дәрежелерін өзін-өзі басқару мен активті потенциалды дамыту, мемлекетте мотивациялық дамыту мен пайда табушылыққа икемді жоғары мамандандырылған кафдрлар әзірлеу болып табылады.

Қазіргі реалды экономикалық сектор өнеркәсіптің жоғарғы технологиялық типтерін әзірлеуге бағытталған. Ол кәсіпорындарда бизнес-үрдістерді ұйымдастыру жүйесінің бар болуын, Қазақстанның барлық аумағына қатысты, әсіресе Солтүстік және Орталық аумақтарында маңызды екенін көрсетеді. Экономика жағынан кәсіпкерлік қызмет түрлерінің тұрақты болуы көзделген.

Қызметтің көлемі мен саласына қарамастан, барлық күрделі типтегі ұйымдастырушылықтар менеджерлер мен мемлекеттік және жергілікті басқару мамандарына жоғары тұтынушылықпен қарайды, ғылыми-техникалық және экономикалық потенциалды ұйымдастыруды жоғарлату мәселелері бойынша кешенді біліммен имедену, кәсіпорындарға қатысты салаларға тәуелсіз тиімді қызметтен тұратын жүйелік көрсеткіштеріне ие.

Кафедраның дамыту стартегиясы. «Менеджмент и маркетинга» кафедраның дамыту стратегиясының негізгі бағыттарына:

білім беру бағдарламасының негізгі сабақтастықтың тұрақты үрдісін қамтамасыз ету;

білім беру үрдісін қамтамасыз етуде инновациялық потенциалды дамыту;

білім беру сапасын жоғарлату және оқуды аяқтаушылардың бәсекелік позициясын жоғарлату;

Бакалаврлар, магистрлер сияқты, кафедраның профессор - оқытушылар құрамын зерттеу қабілеттеріне ынталандыру.

«Маркетинг» мамандығының түлектері барлық салада меншіктің кез келген нысанына қарамастан, кәсіпорындарда кәсіпкерлердің мамандандырылған қызметінде мыналарды әзірлейді: сауда, өнеркәсіптік, дайындаушы, ауыл шаруашылық және басқа да кәсіпорындарда қайта өндірушілер. Олар жарнама бизнесінде, кәсіпорын мен лауазымдық қызметтік атқару саласында, маркетологтан бастап кәсіпорынның меңгерушісіне дейін мамандықтарда жұмыс істей алады.    

«Маркетинг» мамандығының түлегі қызметтің барлық саласындағы кәсіпорынның кез-келген формасындағы кәсіпкердің кәсіби қызметіне дайындалған. Олардың ішінде: сауда-саттық, өндірістік, дайындау, ауылшаруашылық қайта өңдеу және тағы басқа да кәсіпорын салаларында. Ол жарнама бизнесінде, өндіру және қызмет көрсету салаларында маркетинг маманынан бастап кәсіпорынды басқарушы қызметіне дейін жұмыс істей алады.

Маркетологтар - қазіргі заманғы экономикалық нарықтың соңғы тенденцияларын бақылайтын, сонымен қатар белгісіздік шарттарына бейімделе алатын мамандар. Кәсіби маркетологтың атқарымдарына маркетингтік зерттеулер жүргізу, бизнестің болашағын маркетингтік бағалау, баға мен сұрыпталымды, бәсекелестердің қызметін талдау, әлеуметті тұтынушыларды жарнамамен, жеңілдіктермен, бірегей сауда ұсыныстарымен тарту, коммерциядық ұсыныстарды жасау және тағы басқалары жатады. Нарықтық экономика шарттарында маркетолог - бұл барлық өндірістік және коммерциялық құрылымдарында айырықша көпшілік қызмет.

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасымен келесідей нәтижелерге ие болды:

- білім беру бағдарламасының инновациялық дамыту, қазіргі білім беру мен жеке тұлғаның инттелектуалдық тұтынушылықтарын қанағаттандыру, қоғамның экономикалық, әлеуметтік және жан дүниелік дамытуды қамтамасыз ету шегінде:

1. 6М050700 «Менеджмент», 6М051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша магистартура ашылды;

 

2. 6Д050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша докторантура ашылды;

3. барлық оқыту нысандарында оқыту жоспары жөнделді;

4. кафедраның мамандығы бойынша қашықтықта оқыту өткізілді;

5. Докторлық бағдарлама бойынша жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша білім беру қызметін жүзеге асыру үшін оқыту жүргізіледі;

- білім беру сапасын арттыру және студенттер, магистрлер мен жас мамандардың ғылыми жұмыстарының тиімділігін жоғарлату бойынша түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қызметі жандандырылды тиімділігін арттыру бойынша стратегиялық шегінде нәтижелері болып табылады.

6. ғылыми-практикалық конференциялар мен басқа дәрежелерде студенттердің қатысуы;

7. «Менеджмент», «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандары бойынша магистрлік сараптама мен секция жұмыстарының сапасы бойынша жұмыстарды орындау;

Студенттерді стартегиялық қамтамасыз ету шегінде ғылыми жұмыстардың тиемділігін енгізу мен сапалы білім алу кезінде:

а) сымсыз желі бойынша сыртқы басып кіру арналары арқылы кафедраның мәліметтерін қорғау жүйесі әзірленілген;

б) кафедраның оқыту-әдістемелік өңдеулерін электрондық библиотека құрастырған;

с) жаңа технологияларды оқтумен сипатталатын оқыту пәндері бойынша ғылыми-әдістемелік материалды шығарған;

д) теориялық және практикалық менеджмент, кризиске қарсы басқару, әртүрлі қызмет салаларында кәсіпорындарда экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша ғылыми-студенттік үйірмелердің ғылыми проблемалар спектордары тереңдетілген.

Оқытушылар, қызметкерлер мен студенттердің жеке даму стартегиясын қамтамасыз ету шегінде Қазақстанның белгілі-ғылыми экономистері мен қаржы ғалымдарымен кездесу өткізіледі.

5В030400 «Кеден ісі» мамандығының түлектері төмендегі салаларда табысты қызмет ете алады:

· Кеден және құқық қорғау органдарының жүйесінде;

· Министрліктерде, ведомстваларда және агенттіктерде;

· Облыстық және қалалық әкімдіктерде, сонымен қоса сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын кәсіпорындар мен фирмаларда;

· Брокерлік компанияларда.

Кафедраның бұл - мамандықтарының түлектерін келесі қасиеттер баулиды:

· Аналитикалық ойлау;

· Еңбекқорлық пен төзімділік;

· Жемқорлықты қолдамау;

· Мұқияттылық пен үнемшілдік;

· Көпшілдік;

· Кеден бақылауының техникалық құралдарын игеру қабілеттілігі.

Оқу мерзімдері:

· Орта білім базасында 4 жыл;

· Орта кәсіби білім базасында 3 жыл;

· Жоғарғы білім базасында 2 жыл.

Еңбек нарығында өз орныңызды тапқыңыз келсе «Маркетинг және құқық» кафедрасы дайындайтын нарықтық мамандықтарға түсіңіз.


Ошибка обратитесь к администратору

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Университет Нархоз
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
KUEF repository